I Hjørring bruger man data til at forebygge indlæggelser

Hjørring Kommune har i et OPI-samarbejde med en nordjysk softwarevirksomhed udviklet en løsning, der bl.a. anvender SOSU-medarbejderes fritekst-dokumentation til at identificere borgere i risiko for indlæggelse og svære sygdomsforløb.

Billede: OPI-samarbejdet i Hjørring begyndte med et ønske om at undgå indlæggelser og svære forløb for borgerne ved at opdage borgere i risiko for indlæggelse så tidligt som muligt (foto: iStock).

Mange borgere, som modtager hjemmepleje, bliver på et eller andet tidspunkt indlagt på et sygehus, fordi deres helbredsmæssige tilstand er forværret.

Der er ofte tale om borgere med flere forskellige helbredsmæssige problemstillinger, som spiller ind i hinanden.

Når borgerne kommer hjem igen efter en indlæggelse, kan det være svært for dem at komme ovenpå igen, og ofte har de et øget behov for hjemmepleje, efter de er blevet udskrevet.

Kan teknologi opdage fald i helbredet?

Men hvad nu, hvis man ved hjælp af teknologi kunne opdage fald i den helbredsmæssige tilstand hos borgere tidligere? Og derefter igangsætte indsatser, som måske kan forebygge indlæggelse og et kompliceret sygdomsforløb?

Den idé fik man i Hjørring Kommune i forbindelse med et OPI-projekt, som blev faciliteret af Life Science Innovation North Denmark (i dag integreret i Danish Life Science Cluster).

I projektet afsøgte man i samarbejde med den nordjyske virksomhed Hugin Expert A/S muligheder for, hvordan softwareteknologi baseret på matematiske modeller kan skabe værdi i sundheds- og hjemmeplejen.

Et ønske om at undgå indlæggelser

"Det startede med en tanke om, at vi gerne vil undgå indlæggelser og svære forløb for borgerne ved at opdage borgere i risiko for indlæggelse så tidligt som muligt," fortæller Heidi Lynge Løvschall.

Hun er afdelingsleder for blandt andet digitalisering og velfærdsteknologi i Ældre- og Handicapafdelingen i Hjørring Kommune.

"Hvis vi finder disse borgere tidligt, bliver forløbet mindre komplekst for borgerne. De får måske behov for færre besøg af hjemmeplejen og mindre medicin, end de ellers ville have haft, og vi kan give et tilbud, der er med til at holde borgeren mere selvkørende med øget trivsel og livskvalitet," siger hun.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Bruger SOSU-medarbejderes dokumentation

I OPI-projektet udviklede parterne sammen løsningen FiNDR, der hjælper med at identificere de borgere, som er i størst risiko for at opleve et fald i deres helbredsmæssige tilstand indenfor 30 dage og dermed risikerer at blive indlagt.

FiNDR-teknologien søger efter specifikke ord i SOSU-medarbejdernes fritekst observationer i dokumentationen fra deres besøg hos borgerne og liste-rangerer herefter borgerne i forhold til risiko.

Løsningen udnytter på denne måde den dokumentation, som hjemmeplejen i forvejen foretager hver dag.

Kombinerer og udnytter data automatisk

"Systemet gennemgår dokumentationen for 1.200 borgere. Det ville være et meget besværligt og tidskrævende arbejde at finde disse indikationer manuelt i omsorgssystemerne, og det er der ingen, der har tid til i praksis," siger Heidi Lynge Løvschall.

Selv om medarbejderne i ældreplejen også tidligere – og fortsat – drøfter og vurderer forskellige borgeres tilstand på tilbagevendende, tværfaglige konferencer, så giver teknologien nogle helt andre muligheder ved automatisk at kombinere og udnytte data.

"Med FiNDR får sygeplejerskerne en hjælpende hånd til at identificere borgere i risiko tidligt og et redskab til at igangsætte den rette hjælp til rette tid," siger Heidi Lynge Løvschall.

FAKTA: SÅDAN FUNGERER TEKNOLOGIEN

- Hugin FiNDR er en digital løsning, som bygger på matematiske modeller, der er i stand til at beregne sandsynligheder i store datamængder.

- Løsningen benytter Natural Language Processing-teknikker til at gennemarbejde fritekst-data fra omsorgssystemerne. Herefter liste-rangerer systemet borgerne ud fra specifikke ord i dokumentationen.

- Systemet anvender dels ord, som ud fra historiske data har vist sig, at optræde i dokumentationen i tiden op til indlæggelser, og dels ord, som er udvalgt af sygeplejen og fagligt forankrede. Det kan fx være ord som 'svimmel', 'fald' eller 'smerte'.

- Al databehandling foregår internt i kommunen, og Hugin har på intet tidspunkt behov for adgang til borgerdata.

- FiNDR kan installeres og afvikles lokalt på kommunens egne systemer eller evt. hostes eksternt.

En time om ugen for to sygeplejersker

Løsningen blev testet i sygeplejen Hjørring i løbet af 2022 og er i dag implementeret som et fast værktøj i kommunen.

I praksis bruger to sygeplejersker i dag en time en gang om ugen til at gennemgå de borgere, som FiNDR-systemet har udpeget til at have højest risiko for indlæggelse.

Sygeplejerskerne giver besked til de distrikter, som borgerne hører under, hvorefter distrikterne vurderer behovet for at igangsætte behandling eller ekstra pleje. Resultaterne fra FiNDR indgår også i de tværfaglige møder, hvor borgernes helbredstilstand løbende vurderes.

Har opdaget mindst syv borgere på 16 uger

Testen i 2022 foregik over 16 uger, hvor sygeplejerskerne på baggrund af FiNDR-resultaterne igangsatte indsatser over for 26 borgere.

Heriblandt var der ifølge en vurdering fra sygeplejerskerne mindst syv borgere, som man ellers ikke ville have opdaget.

Det var dog ikke muligt at konkludere, om de syv borgere var blevet opdaget på et senere tidspunkt.

Borgernes livskvalitet blevet positivt påvirket

I så fald ville de have stået over for et mere komplekst sygdoms- og rehabiliteringsforløb, hvilket også gælder de øvrige 18 borgere, som der blev igangsat en indsats over for. Det fremgår af en evalueringsrapport om testen.

I rapportens konklusioner står der også, at borgernes livskvalitet i flere tilfælde er blevet positivt påvirket ved blandt andet afhjælpning af smerter og infektioner, som man sandsynligvis først ville have opdaget på et senere stadie eller slet ikke.

"Med blot en times gennemgang hver uge finder sygeplejerskerne borgere, som vi ellers ikke ville have fundet. Det er jo helt vildt, at man kan få en så stor gevinst ved at bruge så lidt tid. Medarbejderne er også meget glade for systemet," siger Heidi Lynge Løvschall.

Lydhørhed og modning hos begge parter

Arbejdsformen i OPI-projektet har været en eksplorativ metode, hvor man løbende har undersøgt og taget stilling til, hvordan man kan bruge data og hvad det vil betyde for organisationen.

I den proces har man givet plads til, at både kommunen og leverandøren har kunnet modnes i samarbejdet, lære af hinanden og gradvist spore sig ind på den endelige løsning.

"Der har været en stor lydhørhed hos leverandøren over for, hvad det kræver at arbejde med en kommune og med kommunale data. Samtidig har der været en vigtig modningsproces hos os, hvor vi er blevet bedre til at forstå, hvad vi kan bruge vores data til," siger Heidi Lynge Løvschall.

"Der har været en stor lydhørhed hos leverandøren over for, hvad det kræver at arbejde med en kommune og med kommunale data. Samtidig har der været en vigtig modningsproces hos os, hvor vi er blevet bedre til at forstå, hvad vi kan bruge vores data til."

Heidi Lynge Løvschall, afdelingsleder, Hjørring Kommune.

Virksomhed: Kommuner er et nyt forretningsområde

Hugin Expert er en virksomhed, der udspringer fra Aalborg Universitet og har arbejdet med at udvikle softwareløsninger baseret på matematiske modeller siden 1989.

Virksomheden har i dag kunder over hele verden og inden for mange forskellige industrier – heriblandt forsikring, bankvirksomhed og medicinalindustrien.

Kommuner er imidlertid et nyt forretningsområde for virksomheden, og Hugin Expert har fået nogle vigtige erfaringer af samarbejdet med Hjørring Kommune.

To vidt forskellige verdener

"Kommuner og private virksomheder er to vidt forskellige verdener," siger direktør Anders Læsø Madsen, Hugin Expert.

"Som privat virksomhed kan det være svært at vide, hvem man skal kontakte i en kommune, og svært at vurdere udefra, hvor modtagelige en kommune er for at prøve ny teknologi af. Det er ofte nemmere i det private," siger Anders Læsø Madsen.

Han peger på, at Hugin Expert fik stor hjælp af Life Science Innovation North Denmark, som skabte en god indgang til Hjørring Kommune, som netop har stort fokus på innovation.

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Samlede værktøjer til ledelsesforankring, planlægning af opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Læs mere og download

Kræver at man er mere tålmodig

En anden forskel er beslutningsprocesserne, som ofte er tungere i en kommune, hvor nye initiativer kan kræve godkendelser i flere led.

"Det kræver, at man som leverandør er mere tålmodig," siger Anders Læsø Madsen.

Han understreger samtidig, at samarbejdet med Hjørring Kommune har fungeret godt og åbnet en masse muligheder for virksomheden.

Kommuner er ikke konkurrenter

"Til forskel fra det private erhvervsliv er kommunerne ikke konkurrenter. Når vi har haft succes med vores teknologi i Hjørring, kan vi kan bruge det som reference i andre kommuner. Derfor rummer samarbejdet med Hjørring Kommune et enormt perspektiv for os," siger Anders Læsø Madsen.

Hugin Expert kører allerede et pilotprojekt med Hugin FiNDR i en anden nordjysk kommune og er dialog med indtil videre 15 andre kommuner om løsningen. Samtidig ser virksomheden muligheder for, at den grundlæggende teknologi i systemet kan bruges til at løse andre problemstillinger i kommunerne.

"Kommunerne mangler hænder og bliver samtidig mere og mere digitaliserede. Vi har et generelt værktøj, som vi drømmer om at kunne bruge til at hjælpe kommunerne med at løse andre problemstillinger ved hjælp af data," siger Anders Læsø Madsen.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Heidi Lynge Løvschall
Afdelingsleder, Hjørring Kommune

72 33 50 94 | [email protected] 

Anders L. Madsen
CEO, Hugin Expert

96 55 07 91 | [email protected]