5 veje til at sænke risikoen, når du tager livtag med vilde problemer

Vilde problemer kalder på radikal innovation, og politikere har en central rolle i arbejdet med at finde og sikre realisering af nye løsninger. Men det kræver politisk mod og risikovillighed at stille sig i spidsen for radikal innovation. Se, hvordan du gør risikoen mindre.

Billede: Byrådssalen i Svendborg Kommune (Foto: Svendborg Kommune)

Politikere i kommuner og regioner spiller en central og betydningsfuld rolle i offentlig og offentlig-privat innovation.

Det gælder i særlig grad, når vi taler om radikal innovation, hvor problemet ikke er fuldt udforsket og løsningen ikke er kendt.

Det er den form for innovation, der skal hjælpe os til at løse vilde problemer: Klima- og biodiversitetskrisen, aldrende befolkning, mangel på arbejdskraft, voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet og mistrivsel blandt unge.

Læs også: Ny analyse: Politikerne er motor for udviklingen af den offentlige sektor

Politikere kan udstikke retning

Politikerne kan give mandat til innovationsarbejdet og udstikke en tydelig politisk retning, som motiverer og gør ledere og medarbejdere tryggere ved at give sig i kast med radikal innovation – og den usikkerhed, som det indebærer.

De lokale politikere vil gerne indtage en ledende rolle, og de finder det særligt vigtigt at skabe innovation på områder, hvor udfordringerne er tydeligst – fx inden for klima, miljø og grøn omstilling eller ældre- og handicapområdet.

Det viser de analyser og dialoger med lokalpolitikere, som CO-PI har gennemført de seneste år.

Radikal innovation kræver mod

Politikerne vil meget gerne stå i spidsen for offentlig innovation ved at sætte retningen og udstikke rammerne, forklarer Lotte Rømer Grove, strategisk konsulent i CO-PI:

"Det genkender vi i de mange eksempler på ambitiøse udmeldinger fra fx kommunalbestyrelser, eksempelvis om at være klimaneutrale inden for en given årrække," siger Lotte Rømer Grove.

"Men det kræver en god portion mod, når vi taler om radikal innovation. For politisk ledelse af radikal innovation handler ikke alene om at sætte i gang, men også om at give plads til det ukendte, delvis slippe kontrollen og justere og udstikke retning undervejs, når dilemmaerne viser sig og økonomien presser på," fortætter hun.

Risiko for fejl

Politikerne oplever derfor også innovationsarbejdet som risikofyldt og er optagede af, hvordan de kan minimere risikoen ved radikal innovation, hvor den økonomiske investering kan være betydelige, og løsningen kan få stor betydning for bestemte grupper af borgere.

"Det er et vilkår i innovationsarbejdet, at man ikke på forhånd ved, hvor vejen fører hen. Det indebærer en risiko for at tage fejl, og ingen politikere har lyst til at have ansvar for en større investering, som ender med en fejlslagen løsning," siger Lotte Rømer Grove.

Dertil kommer, at det i en foranderlig innovationsproces kan være svært at afstemme forventningerne med de vælgere og det parti, som politikeren repræsenterer, eller forklare sig overfor en kritisk presse.

"Det kan betyde, at politikerne forsøger at minimere risikoen for fejl ved at sænke innovationshøjden, fx ved at indsnævre det vilde problem til noget mindre," siger strategisk konsulent i CO-PI.

POLITIKERNES ROLLE I OFFENTLIG INNOVATION

- CO-PI har længe haft fokus på politikernes rolle i offentlig innovation.

- Det er der kommer flere publikationer ud af. Heriblandt 'ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation', der blandt andet bygger på en undersøgelse blandt landets kommunalpolitikere.

- I 2021 udgav CO-PI publikationen 'Fornyelse fra oven – når politikerne sætter præg på offentlig innovation', der bygger på nye tal fra Innovationsbarometeret, den officielle statistik over offentlig innovation, som COI udarbejder sammen med Danmarks Statistik.

- Sidste år udgav CO-PI endvidere spillet 'Mandat – Det politiske spil om innovation' – et dialogspil, der primært retter sig mod kommunal- og regionalpolitikere. Spillet skal gøre spillerne mere fortrolige med politisk ledelse og deltagelse i offentlig innovation.

Politikere kan opnå mindre risiko

Hvis de vilde problemer skal tackles gennem radikal offentlig innovation og innovation skabt i offentlig-privat samarbejde er der derfor behov for at løfte noget af risikoen fra politikernes skuldre.

Det kan man gøre på flere måder, viser CO-PI's erfaringer fra analyser, interviews og workshops.

Herunder får du fem veje til at aflaste risiko ved offentlig og offentlig-privat innovation:

1. Skab bred politisk opbakning

Et godt samarbejde i kommunalbestyrelse eller regionsråd øger politikernes mod til at tage risici. CO-PI-undersøgelser viser også, at risikovillighed fremmes, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet tager del i ansvaret, når innovationsarbejdet ikke fører til de ventede resultater.

"Bred politisk opbakning og løbende forventningsafstemning giver det stabile fundament, så politikerne får mod til både at insistere på og sætte en tydelig retning for mere omkalfatrende løsninger, mens de samtidig har tålmodighed til, at innovationsarbejdet tager tid," siger Lotte Rømer Grove.

2. Inddrag flere aktører – også virksomheder og borgere

De vilde problemer er komplekse og går på tværs af mange sektorer. Der findes ikke én enkelt løsning, og det vil i fleste tilfælde kræve mange ressourcer at skabe og implementere nye løsninger. Samarbejde om innovation øger potentialet for, at innovation skaber værdi på flere akser, viser CO-PI’s erfaringer.

"Politikerne er stærke til at sikre samarbejde. Vi har over årtier set politikere stille sig i spidsen for en bred involvering i både udforskning af problemer og udvikling og realisering af løsninger. Et eksempel er Gentoftes opgaveudvalg, hvor politikere sammen med en række forskellige lokale aktører identificerer og udvikler løsninger på centrale udfordringer," siger Lotte Rømer Grove.

"Vi ser også i stigende grad at politikerne støtter og fremmer partnerskaber som fx ’Partnerskab for bæredygtig vandforsyning’, hvor Region Sjælland prioriterer etablering af et partnerskab om at bidrage til en bæredygtig vandforsyning, som ikke kun gavner regionen, mens også nationalt."

Netop nu samarbejder CO-PI med en række aktører om at realisere en ny metode, 'fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb. Her går flere offentlige aktører går sammen om én fælles vild udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for. Også i dette arbejde er politikerne centrale.

3. Tænk langsigtede budgetter

Radikalt innovationsarbejde er ofte langstrakte processer, som derfor kan kræve langsigtede politiske og økonomiske investeringer. Tiden kan være en udfordring i kommuner og regioner, hvor budgetprocessen ofte har et mere kortsigtet fokus, netop for at leve op til budgetlovens hovedformål: at sikre styring af udviklingen af de offentlige udgifter.

Selvom loven tillader fravigelser af de almindelige rammer for udgifts- og finanspolitikken, kan processen være udfordrende i forhold til at tage fat i mere komplekse og grænsekrydsende problemstillinger.

"I de fleste tilfælde strækker budgetperioden i kommuner og regioner sig over et år. Det vil sige, at enhver beslutning fra den foregående periode bliver taget op til revision inden for maksimalt et år. Dermed er der fare for, at innovationspraksisserne bliver stoppet og budgetmidlerne omprioriteret," siger Christian Jentzsch, finansieringsspecialist i CO-PI.

Han opfordrer kommuner og regioner til at tænke mere langsigtet, når de arbejder med innovation:

"Vi skal så at sige bevæge os væk fra den kortsigtede budgetvinkel og hen imod den langsigtede investeringsvinkel for at sikre det store afkast set over tid," siger han.

Et mere langsigtet fokus ser man allerede eksempler på i kommunerne. Aarhus Kommune har eksempelvis netop vedtaget en ny budgetaftale, som strækker sig over fire år frem til 2026 og specifikt adresserer syv vilde problemer i kommunen, som man vil forsøge at finde løsninger på i samarbejde med borgere, virksomheder, civilsamfund, andre offentlige institutioner og andre interessenter.

4) Find eksterne samarbejdspartnere

Partnerskaber og andre typer af samarbejde med eksterne aktører som fx fonde kan være med til at styrke innovationsprocessen på flere forskellige måder.

I dag gennemføres kun omkring 4 procent af den offentlige innovation i samarbejde med fonde, men samarbejder med fonde rummer potentielt en række fordele for offentlige og offentlig-private innovationsprojekter. Fonde kan være med til at finansiere projekter, men det er blot en af fordelene ved at inddrage fonde i innovationsprojekter.
 
"Innovationsarbejdet bliver løsrevet fra de bureaukratiske strukturer, hvor beslutnings- og budgetprocesser kan være en hæmsko. Og et fondsprojekt forpligter ofte parterne til et flerårigt samarbejde, hvor spørgsmål om implementering, drift og budgettering afklares, inden samarbejdet påbegyndes," siger Christian Jentzsch.

CO-PI skal som en del af sit arbejde med fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb udvikle og afprøve finansieringsmuligheder. Derfor afsøger CO-PI i øjeblikket mulighederne i forhold til private fonde, offentlige danske fonde, EU’s strukturfonde mv.

CO-PI arbejder for at kunne udvikle finansieringsmekanismer, som deler risikoen i udviklingsarbejdet og giver de offentlige ordregivere mod til at efterspørge løsninger, der kan bidrage til at styrke innovationskraften i den private sektor.

"Det handler om at aktivere den offentlige indkøbsmuskel, som driver for innovation i de offentlig-private samarbejder," siger Christian Jentzsch.

5) Få hjælp til innovationsprocessen

Et fælles sprog om offentlig innovation og en fælles forståelse af, hvad politisk ledelse af innovations- og udviklingsprocesser er, kan medvirke til at mindske risikoen for politikere, som er med til at igangsætte eller fremme innovation.

CO-PI stiller blandt andet en række gratis værktøjer og viden om innovation til rådighed for politiske beslutningstagere. Et eksempel er MANDAT, som er et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation.

Spillet muliggør dialog og fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser. Spillet skal hjælpe politikerne med at lede og støtte arbejdet med at finde innovative svar på komplekse velfærdsudfordringer. Samtidig tilbyder spillet et fælles sprog om offentlig innovation.

"I CO-PI er vi optagede af, at politikerne i kommuner og regioner har det nødvendige mod til at efterspørge innovative løsninger på vilde problemer. Derfor understøtter vi den politiske ledelse i innovationsarbejdet – både i den offentlige sektor og i samspillet mellem offentlige, private og andre aktører – ved at stille viden og værktøjer til rådighed og bidrage med sparring," siger Lotte Rømer Grove.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt strategisk konsulent, CO-PI, Lotte Rømer Grove 

Telefon 61 81 31 08 | mail [email protected]