Offentlig-privat samarbejde om innovation

Gå sammen med virksomhederne. Det skaber effektivitet, viser Innovationsbarometeret.

Innovationsaktiviteten i den offentlige sektor er høj. 83 procent af de offentlige arbejdspladser er innovative.

En vigtig årsag er, at den offentlige sektor ofte samarbejder med private aktører om innovationerne:

Hver fjerde offentlige innovation er skabt i samspil med en privat virksomhed, viser CO-PI’s Innovationsbarometer. Med 15.000 offentlige arbejdspladser er det ensbetydende med, at private virksomheder samlet set spiller en positiv rolle i flere tusinde offentlige innovationer.

Private virksomheder spiller en positiv rolle i en ud af fire offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor private virksomheder spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for private virksomheder i mindst ét af tre spørgsmål: Om private virksomheder har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om private virksomheder i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med private virksomheder om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i løbet af en toårig periode. De tre delelementer summerer til mere end 26 %, fordi private virksomheder kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Private virksomhederne har sjældent rollen som igangsættere (to procent), mens rollerne som fremmer (17 procent) og samarbejdspartner (16 procent) er mere udbredte. I nogle innovationer er der et overlap, hvor virksomheder på én gang bidrager positivt på to eller tre af de nævnte måder.

I langt de fleste tilfælde kan vi forvente, at virksomhederne optræder som leverandører og medudviklere af innovative produkter og services – eller bidrager med innovationsfremmende konsulentydelser i forhold til f.eks. organisationsforandringer, kompetenceudvikling, digitalisering eller designprocesser.

Deltager i flere faser af innovationsarbejdet

For at forstå samarbejdet dybere har vi i Innovationsbarometerets spørgeskema spurgt ind til tre brede, kronologiske faser, velvidende at faktiske innovationsprocesser sjældent er lineære og kan indeholde flere delprocesser.

Figuren herunder giver et overblik over, hvornår i innovationsarbejdet, der har været samarbejde med private virksomheder:

Figuren viser i hvilke faser af innovationsarbejdet, der er samarbejdet med private virksomheder. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke faser af innovationsarbejdet var den private virksomhed involveret i?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har samarbejdet med private virksomheder om den seneste innovation. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke den ene procent, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=247.

To vigtige iagttagelser er, at samarbejde kan foregå i alle faser af innovationsprocessen, samt at samarbejdet ofte omfatter mere end en enkelt delproces. I fire ud af ti tilfælde er virksomhederne allerede med fra udviklingen af problemforståelsen, og næsten halvdelen af samarbejderne handler (også) om i sidste ende at implementere løsningen. Det hyppigste er dog samarbejde om selve udviklingen eller tilpasningen af en løsning (70 procent). At samarbejde om at tilpasse en løsning er relevant i denne sammenhæng, fordi offentlig-privat innovation (i lighed med offentlig innovation generelt) ofte handler om at tilpasse løsninger, som er udviklet andetsteds frem for at opfinde nyt fra bunden.

Innovation i den offentlige-privat samarbejde skaber værdi

Innovation er, når offentlige arbejdspladser skaber værdi ved at gøre noget nyt. Innovation er med andre ord kun innovation, når den nye løsning er implementeret og har skabt dokumenteret værdi.

Tre ud af fire offentlig-private innovationer har ført til forbedret kvalitet, mens halvdelen af de offentlig-private innovationer har ført til øget medarbejdertilfredshed, og tæt på halvdelen effektivitet. Tre ud af ti har ført til indfrielse af politiske mål og en ud af fire til øget borgerinddragelse. Det viser figuren herunder.

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når der er samarbejdet med private virksomheder om den seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=247.

De værdier, som offentlig-privat innovation skaber er langt hen ad vejen det samme som det er tilfældet for offentlig innovation generelt. Men lige netop effektivitet er oftere et resultat af innovation, når der er samarbejdet med en privat virksomhed, end når der ikke er.

Der samarbejdes med private virksomheder om alle typer innovation

Offentlig innovation kan bestå af nye produkter, services, nye kommunikationsformer eller nye processer og måder at organisere arbejdet på. Ofte kan én konkret innovation på samme tid rumme to eller flere typer. Fx hvis en ny service til borgerne samtidig kræver en væsentlig ændring af arbejdsprocesserne. 

Figuren herunder viser fordelingen på innovationstyper for de offentlige innovationer, hvor der er arbejdet sammen med private virksomheder:

Figuren viser, hvilken type innovation der er tale om, når der er samarbejdet med private virksomheder om arbejdspladsen seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=247.

Innovationer udført i samarbejde med private virksomheder handler først og fremmest om processer og nye måder at organisere arbejdet på. Det er tilfældet i mere end tre ud af fire offentlig-private innovationer. Omtrent fire ud af ti offentlig-private innovationer handler om måden man kommunikerer med omverdenen på og om at udvikle eller forbedre services. Endelig handler en tredjedel af de innovationer, der er udført i samarbejde med private virksomheder om produkter. Selvom produktinnovation er den innovationstype, der forekommer mest sjældent, er produktinnovation mere hyppig i offentlig-privat innovation end i offentlige innovationer uden privat samarbejdspartner. Det samme gælder serviceinnovation.

Offentlig-privat innovation er ofte inspireret af andres løsninger

Innovation behøver ikke være helt nye løsninger. Det afgørende er, at innovationen er ny for den arbejdsplads, der tager den i brug.

Meget innovation er genbrug, og det gælder også for offentlig-privat innovation. Mere end halvdelen af de offentlig-private innovationer er inspireret af andres løsninger, mem tilpasset den offentlige arbejdsplads, der tager dem i brug. Omkring to ud af ti er "den første af sin slags" og altså helt nyudviklede, mens omtrent lige så mange mere eller mindre en kopi af andres løsninger.

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger, når der er samarbejdet med private virksomheder om innovationen. Figuren bygger på spørgsmålet ”For den seneste innovation var...” med svarkategorierne ”jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved)”, ”innovationen inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads”, ”innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger” og ”Ved ikke”. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 5 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=247.

Der er mange fordele ved at genbruge innovation. Man kan bygge videre på de erfaringer, som andre har gjort sig, og hurtigere komme frem til værdien. Det gælder uanset om der er samarbejdet med private virksomheder om innovationen eller ej.

Læs mere om offentlig-privat samarbejde om innovation:

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

NYT SAMMEN BEDRE

En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor.

Læs mere og download