Velkommen til nye partnere i skaleringsproces om emissionsfrie arbejdsmaskiner

CO-PI byder velkommen til Odense og Aarhus Kommuner, Region Hovedstaden og Sund & Bælt, der nu er partnere i skaleringsprocessen om emissionsfrie arbejdsmaskiner.

Billede: Arbejdet med at omstille arbejdsmaskiner i offentlige bygge- og anlægsprojekter til emissionsfrie kan også være fordelagtigt for arbejdsmiljø og for at nedbringe støjgener. Foto: Sund & Bælt

I løbet af sommeren har fire store offentlige bygherrer sluttet sig til CO-PI's skaleringsproces 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'. 

Nu tæller skaleringsprocessen hele 14 offentlige bygherrer, der går sammen til markedet med hensigtserklæringer om udvikling og anvendelse af emissionsfrie arbejdsmaskiner i kommende bygge- og anlægsprojekter. 

Odense og Aarhus Kommuner, Region Hovedstaden og Sund & Bælt sætter her ord på, hvorfor de går med i skaleringsprocessen.

Billede: Meget nybyggeri og anlæg af Letbanen har i de senere år præget bybilledet i Odense. Befolkningsudviklingen i Odense er særligt koncentreret i bymidten og den udvidede bymidte. Foto: Odense Kommune.

Odense ser en genvej til grøn omstilling

Den 9. juni 2023 indgik et samlet byråd forlig om Odense Kommunes nye grønne mobilitetsplan.

I planen fastslår kommunen, at Odense vokser, og flere mennesker skal sikres ren luft og mindre støj, hvor de bor og opholder sig. Forligspartierne pålægger By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen at sikre, at der fremadrettet stilles krav om skift til batteri- eller kabeldrevne el-maskiner i kommunale udbud.

På den baggrund er Odense Kommune nu blevet partner og deltager i aktivt i skaleringsprocessen.

Cecilie Førby, udbudschef, Odense Kommune:

"Odense Kommune har, gennem kommunens Grønne Mobilitetsplan, et fokus på, at CO2-udledning fra non-road skal reduceres kraftigt frem mod 2030. Derfor vil vi som bygherre og indkøber gå forrest og gennem udbud skubbe til en grøn omstilling i denne sektor."

"Som en del af partnerskabet har vi en unik mulighed for at udvikle fælles standarder, som kan bidrage til en forenkling af krav og dermed gøre det nemmere for virksomheder i omstillingen. Dertil skal der ikke være tvivl om, at jo flere der stiller krav til emissionsfrie arbejdsmaskiner, jo bedre forudsætninger har vi for at fremme en positiv udvikling på området."

→ Læs mere i Grøn mobilitetsplan: Giv Odense en grøn fremtid (odense.dk)

Billede: Isbjerget i Aarhus er et unikt boligbyggeri, der er placeret på byens havnearealer, som skyder op i den nye bydel, Aarhus Ø. Foto: Visit Denmark, fotograf Roar Paaske.

Aarhus Kommune: Hvis vi ikke kan skalere, er indsatserne ikke relevante

Som Odense arbejder Aarhus Kommune også målrettet for at omstille byggeri og byudvikling. 

Aarhus har sat sig for, at kommunen i 2030 vil være landets førende test- og demonstrationsby for klimavenligt byggeri. 

Derfor vil kommunen også arbejde aktivt for at sikre, at bygge- og anlægsmaterialer i fremtiden kan produceres uden brug af fossile brændsler. Det samme gælder de store mængder af maskinarbejde, der knytter sig til byggeriet.

Tyge Wanstrup, vicedirektør, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune:

"Klimakrisen er en kompliceret sag, og Aarhus tegner sig kun for en meget lille del af verdens samlede CO2-udledning. Men dem, der har evnerne, har pligten til at handle. Derfor har vi sat fuld fart på omstilling af maskiner og biler til eldrift i vores Entreprenørenhed. Det gør vi med fokus på, at omstillingen kan opskaleres, så flere kommer med. For sat på spidsen: Hvis ikke vi kan skalere, er indsatserne ikke relevante." 

Billede: Nyt Hospital Nordsjælland er et innovativt og banebrydende hospitals-byggeri. Det er allerede en inspiration for andre hospitalsbyggerier i hele verden. Foto: Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden vil flytte markedet med andre bygherrer

Region Hovedstaden er det geografiske område, hvor der bygges mest i Danmark. 

​​Regionen er en af de store bygherrer med en bygningsportefølje på cirka 2 mio. m2 areal fordelt på en række større hospitalsprojekter, centre og virksomheder. Klimaregnskabet for 2021 viser, at der ligger ca. 23 procent af regionens CO2-udledning inden for byggeri, anlæg og renovering.

Mogens Kornbo, direktør, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden:

"I Region Hovedstaden arbejder vi på at reducere klimapåvirkningen. For at kunne flytte markedet, er det vigtigt at store bygherrer samarbejder om at stille krav og formulere ønsker til leverandører og rådgivere."

"Vi indarbejder så vidt muligt klima- og bæredygtighedskrav bl.a. til emissionsfrie arbejdsmaskiner i vores udbud. Region Hovedstaden har i en årrække arbejdet med grøn omstilling med bl.a. elektrificering af transporten. Emissionsfrie arbejdsmaskiner ligger i naturlig forlængelse af dette." 

→ Læs mere i Fælles om bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen (regionh.dk)

Billede: Sund & Bælt har 316 ansatte (2020). Hovedkvarteret ligger i København, men Sund & Bælt har et administrationscenter i Korsør i tilknytning til Storebæltsbroens betalingsanlæg, hvor en stor del af medarbejderne arbejder. Foto: Sund og Bælt

Sund og Bælt: Bæredygtighed er en integreret del af kerneforretningen 

Sund & Bælt Holding leverer de største brugerbetalte infrastrukturprojekter til Danmark. Det er Danmarks største infrastrukturforvalter af bro- og tunnelforbindelser nationalt og på tværs af landegrænser.

Som en betydelig spiller i transportsektoren, slår Sund & Bælt selv fast i selskabets bæredygtighedsstrategi, at de har et væsentligt ansvar for at bidrage til den grønne omstilling af Danmark. 

For Sund & Bælt er det at være et ansvarligt selskab blandt andet ensbetydende med, at selskabet anvender sine ressourcer der, hvor de gavner mest og gør den største forskel.

Derfor har Sund & Bælt identificeret særlige indsatsområder, som de underliggende projekter og driftsaktiviteter skal arbejde særligt med, alt efter hvor i værdikæden, hovedvægten af selskabets aktiviteter befinder sig.

Titti Kopp, direktør, Miljøjura og Bæredygtighed, Projektudvikling i Sund & Bælt:

"I Sund & Bælt arbejder vi målrettet med FN’s verdensmål & udvalgte fokusområder på vore projekter. Et af vores fokusområder er verdensmål 7, Bæredygtig Energi, hvor vi arbejder med tiltag og tilvalg, som kan minimere vores aftag af elektricitet og brændstoffer på vores projekter. Det er derfor meget relevant for os som en stor offentlig bygherre at kunne stille bæredygtige krav til vores leverandører og entreprenører."

→ Læs mere i Sund & Bælts bæredygtighedsrapport fra marts 2023 (sundogbaelt.dk)

Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

- Der er et stort potentiale for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

- Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune tog i foråret 2022 initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en ny metode: En skaleringsproces.

- I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

- Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

- Gate 21 og WE BUILD DENMARK: Skaleringspartnere og arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.

→ Besøg projektsiden: 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner'