Living Lab skal hjælpe Vesthimmerland med at vælge fremtidens velfærdsteknologi

Vesthimmerlands Kommune har købt en tidligere landbrugsejendom og etableret et 'Living Lab', hvor kommunens medarbejdere afprøver fremtidens velfærdsteknologi. Den kommunale erhvervsservice får også plads på gården, da Living Lab Vesthimmerland skal spille tæt sammen med erhvervslivet.

Billede: Medarbejdere fra Vesthimmerlands Kommune i gang med arbejdet ved en af de workshops om velfærdsteknologi, der indtil videre er blevet gennemført i Living Lab.

Lidt uden for Aars i Vesthimmerland ligger den tidligere landbrugsejendom Gundestrupgaard.

Den gennemrestaurerede gård med stuehus og tre driftsbygninger blev 1. januar 2023 overtaget af Vesthimmerlands Kommune – og vil fremover komme til at spille en vigtig rolle i kommunens arbejde med innovation og erhvervsudvikling.

Gundestrupgaard skal blandt andet rumme en fælles indgang til kommunens erhvervsservice og være et centrum for erhvervsudviklingen i Vesthimmerland.

Barrierer for valg af teknologi

Gården skal også huse et 'Living Lab', hvor kommunens medarbejdere, virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner kan afprøve nye løsninger med fokus på velfærdsteknologi og grøn omstilling.

"Vi står som andre kommuner på en brændende platform i forhold til den demografiske udvikling, hvor vi kommer til at mangle personale, både i ældreplejen og på socialområdet," siger Maria Christina Fosnæs, afdelingsleder i Sundheds- og kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

"Samtidig er vi ikke nået så langt med implementering af ny velfærdsteknologi, da vi er stødt på nogle barrierer i forhold til, hvilke løsninger det giver mening at implementere i vores praksis," fortæller hun.

Billede: Den tidlige inddragelse af medarbejderne via Living Lab understøtter implementeringen af nye velfærdsteknologier, siger Maria Christina Fosnæs, afdelingsleder i Sundheds- og kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

Living lab i tidligere driftshal

På den baggrund har Vesthimmerlands Kommune indgået et samarbejde med konsulentvirksomheden Public Intelligence, som gennem 15 år har udviklet en Living Lab-metode som en praktisk tilgang til innovation.

Med udgangspunkt i metoden er man nu begyndt at føre kommunens visioner for innovation og implementering af velfærdsteknologi ud i livet.

Det sker gennem workshops og prøvehandlinger i et nyetableret, fysisk Living Lab, som er indrettet i en 600 kvadratmeter stor, tidligere driftshal på Gundestrupgaard.

Kortlægger servicerejser

Her arbejder medarbejdere fra kommunens hjemmepleje, plejecentre samt psykiatri og handicap pt. via Living Lab-metoden med at kortlægge 'servicerejser' inden for tre overordnede ydelser:

  • personlig hygiejne
  • medicinadministration
  • tilberedning og anretning af mad

Senere vil også andre ydelser bliver behandlet i Living Lab'et.

Simulering af arbejdsgange

I Living Lab-hallen er der indrettet et testmiljø, hvor man fx simulerer en ældrebolig, og her har medarbejderne som det næste skridt afprøvet forskellige teknologier inden for virtuelle ydelser.

Det sker eksempelvis under overskriften 'støtte til personlig pleje over skærm'.

"Vi inviterer medarbejderne ind i Living Lab, hvor de giver os input til, hvilke opgaver der efter deres mening kan løses, fx via skærm. Og så lader vi medarbejderne teste de eksisterende teknologiske løsninger af i simuleringer," siger Maria Christina Fosnæs.

Billede: I Vesthimmerlands Kommunes nye Living Lab er der ved hjælp af genbrugsmøbler indrettet et område, som bruges til at simulere arbejdssituationer i en borgers hjem.

Med teknologien i hænderne

Living Lab-processen giver ifølge Maria Christina Fosnæs langt større værdi i forhold til den måde, som man hidtil har arbejdet på.

Her var det typisk ledere i kommunen, som blev præsenteret for nye teknologier via møder med leverandører, og måske derefter valgte at implementere en teknologi i driften.

"Der kan være en række problemstillinger ved en teknologi, som man ikke lige kan tænke sig til uden at have haft den i hænderne i en simuleret arbejdssituation. Dem bliver vi opmærksomme på og får mulighed for at agere på i Living Lab," siger Maria Christina Fosnæs.

Implementeringen bliver understøttet

Hun peger ydermere på, at teknologierne først får værdi, når de bliver implementeret på den rigtige måde med nogle gode arbejdsgange ude i driften.

Det understøttes også af den tidlige inddragelse af medarbejderne i Living Lab.

"Living Lab er en måde at få medarbejderne involveret i processen omkring velfærdsteknologi, og de oplever faktisk, at der godt kan være mulighed for at tildele borgerne mere individuelle ydelser på den her måde," siger Maria Christina Fosnæs.

LIVING LAB-METODEN

Innovationshuset Public Intelligence har skabt en metodisk tilgang til arbejdet med Living Labs inden for sundhed og velfærdsområdet.

Metoden anvendes blandt andet i Vesthimmerlands Kommune.

Metoden består af seks faser fordelt på områderne Living Arena og Innovation Lab:

- Living Arena er der, hvor det levede liv foregår. Der hvor problemerne er, og den verden hvori de nye innovative løsninger skal fungere og skabe værdi.

- Innovation Lab er der, hvor det strategiske arbejde foregår, og hvor der eksperimenteres systematisk med nye ideer og løsninger.

De seks faser:

1: Strategisk rammesætning (i Innovation Lab)

2: Brugerindsigter (i Living Arena)

3: Problemforståelse (i Innovation Lab)

4: Idéudvikling og prototyping (i Innovation Lab)

5: Faciliteret test i Living Arena (i overgangen mellem Living Arena og Innovation Lab)

6: Test i Living Arena (i Living Arena)

Kilde: Public Intelligence

Nye testforløb hver tredje måned

Det er planen, at Vesthimmerlands Kommunes Living Lab skal køre i løbende rul, hvor man cirka hver tredje måned tester og tilpasser nye arbejdsgange og teknologier for at tage stilling til, hvilke ydelser, der fremover skal leveres ved hjælp af teknologi, som derefter skal implementeres i driften.

Med tiden ønsker kommunen at udbygge samarbejdet med virksomheder yderligere, så man begynder at udvikle nye løsninger sammen.

"Vi tænker, at Living Lab kan være interessante for virksomheder, fordi de kan få adgang til at teste produkter i virkeligheden sammen med medarbejdere – og på sigt også borgere, da vi arbejder på at få nedsat et borgerpanel, der kan være med til at teste løsninger," siger Maria Christina Fosnæs.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Dynamik og robusthed

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner som fx Professionshøjskolen UCN og SOSU Nord, der kan lade elever øve forskellige scenarier og cases i Living Labs simuleringsmiljø, er også en del af planen på længere sigt.

Placeringen af Living Lab i det kommende erhvervscentrum på Gundestrupgaard er derfor ikke tilfældig.

"Det hele er stadigvæk nyt, men vi håber, at placeringen i tilknytning til kommunens erhvervsservice vil give en vis dynamik og betyde, at vores Living Lab bliver mere robust, end hvis det havde ligget som en isoleret enhed et andet sted," siger Maria Christina Fosnæs.

TO EU-PROJEKTER I LIVING LAB

Living Lab på Gundestrupgaard bliver blandt andet taget i brug i forbindelse med to EU-projekter, som Vesthimmerlands Kommune deltager i.

InnoCompTec
Projektet skal udvikle kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet i Vesthimmerlands Kommune og Mölndals Kommune i Sverige. Det skal gøres ved hjælp af udvalgte simulationsteknologier, som blandt andet består af VR-briller og Avatar teknologi. Teknologierne bruges til udviklingen af personalets kompetencer på en ny måde, sådan at de bedre bliver i stand til at identificere smittekilder på plejehjemmene og derved hjælpe til med forebyggelse af smittespredning.

Kompetenceudviklingen begynder i foråret 2024 på Gundestrupgaard og vil foregå i tæt samarbejde med en række Life Science-virksomheder, som bliver udpeget af projektpartneren Danish Life Science Cluster. 30 sundhedsmedarbejdere fra Vesthimmerlands kommune deltager i kompetenceforløbene.

ACE – Accelerating the home care innovation ecosystem of the future in the NSR
ACE skal identificere fremtidens behov og udfordringer i hjemmeplejen, koble dem med nye digitale løsninger og teknologier og afprøve udvalgte løsninger. Formålet er at understøtte et selvstændigt liv i eget hjem. Ved netop at koble udfordring og teknologi er det ambitionen i ACE at udvikle løsninger ved hjælp af ny teknologi til brug i hjemmeplejen.

De innovationer/løsninger, der skal arbejdes med i projektet i Vesthimmerlands Kommune, vil i første omgang være skærmløsninger, men andre teknologier kan også bringes i spil. Konceptet for ACE er, at projektet indtager en åben og fleksibel tilgang til at teste og videreudvikle forskellige teknologiske løsninger i tæt sammenspil med virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Projektet begyndte primo 2023 og afsluttes i 2026.

Inspiration til andre kommunale forvaltninger

I første omgang er det Sundheds- og kulturforvaltningen, der ved hjælp af to fastansatte, velfærdsteknologiske konsulenter driver Living Lab med fokus på velfærdsteknologi.

På længere sigt er det imidlertid tanken, at testmiljøet på Gundestrupgaard også skal bruges til at udvikle og afprøve teknologier til fx den grønne omstilling, som ligeledes er et område, der står højt på den politiske dagsorden i Vesthimmerlands Kommune.

"Det er også vores håb, at nogle af kommunens andre forvaltninger på lidt længere sigt kan blive inspireret af det arbejde, vi har gang i, så Gundestrupgaard kan blive et Living Lab for hele det kommunale område," siger Maria Christina Fosnæs.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Maria Christina Fosnæs
Afdelingsleder, Sundheds- og Kulturforvaltning, Vesthimmerlands Kommune

99 66 81 46 | [email protected]