Innovationsstafetten: "Vi antog fejlagtigt, at hvis vi udviklede en innovativ løsning, ville den automatisk blive accepteret og brugt"

Anders Vestergaard Stæhr er medstifter af den digitale platform Boblberg. Han mener, at private virksomheder ikke skal undervurdere vigtigheden af implementering – og at involvere og engagere alle relevante parter – når de samarbejder med offentlige organisationer om innovation.

Billede: Gennem OPI-projekter får vi mulighed for at kombinere ekspertisen og ressourcerne fra begge sektorer, siger Anders V. Stæhr, medstifter af Boblberg.

Innovationsstafetten er et format udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med offentlig-privat innovation.

Hver deltager bliver stillet en række spørgsmål og sender herefter selv stafetten videre.

Denne gang er stafetten nået til Anders Vestergaard Stæhr, medstifter af den digitale platform Boblberg.

Anders er oprindeligt uddannet i shippingbranchen og har desuden en HD i Afsætningsøkonomi & Udenrigshandel. Han har tidligere drevet innovationsprojekter, herunder lanceringen af elbiler i Danmark for Renault og Santander.

Hvorfor er offentlig-privat innovation vigtigt?

Offentlig-privat innovation er blandt andet afgørende, da samfundet står over for stigende mentale sundhedsudfordringer. Dette understøttes af WHO og Den Nationale Sundhedsprofil, der peger på ensomhed som en betydelig faktor bag tidlige dødsfald og sundhedsproblemer på linje med rygning og overvægt.

Boblberg adskiller sig fra traditionelle undersøgelser ved at bruge AI til at analysere borgernes egne udtryk for mistrivsel, og her viser en undersøgelse udarbejdet af 'Analyse & Tal' i 2024 med støtte fra Trygfonden, at 40 procent af borgerne på Boblberg udtrykker, at de er i mental mistrivsel. 

Ud over den stigende mentale mistrivsel ses der også en udfordring i forhold til de begrænsede ressourcer i kommunerne. Udfordringer vi tror på, at offentlig-privat innovation potentielt kan løse.

Gennem OPI-projekter får vi mulighed for at kombinere ekspertisen og ressourcerne fra begge sektorer, hvilket giver os mulighed for at nå længere ud og nå en bredere målgruppe.

Disse samarbejde resulterer ofte i innovative løsninger, der bedre imødekommer samfundets behov og skaber større værdi for borgerne. Ved at samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer kan vi skabe mere effektive og bæredygtige løsninger.

Vigtigst af alt skaber offentlig-privat innovation et miljø, hvor vi kan udveksle viden og erfaringer, hvilket bidrager til kontinuerlig læring og forbedring af vores tilgang til at løse komplekse problemer. På denne måde bliver OPI en nøglefaktor for at sikre et mere bæredygtigt og innovativt samfund.

Fakta om Boblberg

Boblberg er en netværksplatform udviklet i samarbejde med Røde Kors, der har til formål at bekæmpe ensomhed og fremme mental sundhed. 

Platformen har eksisteret siden 2016, og mere end 600.000 borgere har oprettet en profil.

I 2023 var der mere end 41.000.000 interaktioner på Boblberg.

→ Læs mere på Boblbergs hjemmeside

Hvordan arbejder du i praksis med innovation i offentlig-privat samarbejde?

Først og fremmest er jeg medstifter af Boblberg, som er udviklet i tæt samarbejde med kommuner, borgere og civilsamfundet, og det er – helt naturligt – det projekt, der udgør den største og mest værdifulde erfaring, jeg har i forhold til offentlig-privat innovation.

Boblberg er et dynamisk projekt, der konstant udvikles i samarbejde med disse tre interessentgrupper. Gennem årene har vi arbejdet hånd-i-hånd med kommuner for at forstå deres behov og udfordringerne inden for mental sundhed.

Vi har interviewet og lyttet til borgerne for at forstå deres ønsker og behov for fællesskab og socialt engagement. Samtidig har vi samarbejdet tæt med civilsamfundet, særligt Røde Kors, for at inddrage deres ekspertise og ressourcer til at styrke tilbud og aktiviteter.

Denne partnerskabsmodel har vist sig at være afgørende for succesen med Boblberg. Ved at integrere input og perspektiver fra alle interessenter sikrer vi, at Boblberg ikke kun opfylder samfundets behov, men også forebygger og skaber reel værdi og positiv indflydelse på menneskers liv og mentale sundhed.

Derudover har vi været en del af tre OPI-projekter, der alle tre har demonstreret, hvordan offentlig-privat samarbejde kan føre til innovative løsninger, der skaber reel værdi for samfundet og dets borgere.

I det ene projekt, OPI FAKTO, blev der udviklet et aktivitetsmodul, der synliggør tilbud fra sociale og kulturelle foreninger til borgere. Det andet projekt, OPI SBB, blev der udviklet et GDPR-sikkert 'gruppemodul' til borgere og medarbejdere, hvor de sikkert kan kommunikere i lukkede grupper. Det sidste projekt, OPI LDL, var i samarbejde med tre kommuner, hvor vi lyttede til behov for demensramtes pårørende.

Hvad betyder det for jeres virksomhed at samarbejde med offentlige aktører?

For vores virksomhed har samarbejdet med offentlige aktører haft – og har stadig – en afgørende betydning. Det har ikke blot givet os mulighed for at udvikle innovative løsninger, men det har også bidraget til at forme vores virksomhedskultur og forretningsstrategi.

Gennem OPI-projekterne har vi haft mulighed for at få indblik i samt inddrage medarbejdere og borgere på en dybere og mere meningsfuld måde. Dette har ført til øget engagement og motivation blandt vores team samt en bedre forståelse af vores samarbejdspartnere i kommunerne og samfundets behov.

Desuden har OPI-projekterne givet os adgang til medarbejderressourcer i kommunerne, da de fik mulighed for at afsætte tid og ressourcer til at fokusere på innovation og udvikling. Dette har været afgørende for vores evne til at udvide vores produktudbud og forbedre vores services til gavn for kommunerne, borgerne og civilsamfund. 

Hvad er det interessante ved at arbejde med innovation i samspillet mellem den offentlige og private sektor?

At arbejde med innovation i samspillet mellem den offentlige og private sektor åbner op for en række interessante muligheder.

Først og fremmest giver det mulighed for at tænke ud af boksen og udforske nye tilgange og løsninger på komplekse samfundsproblemer. Ved at kombinere viden og erfaringer fra både den offentlige og private sektor beriges projektet med flere perspektiver og kompetencer.

Dette gør projektet mere alsidigt og øger sandsynligheden for at finde innovative løsninger, der bedre imødekommer samfundets behov. Desuden giver samarbejdet mellem den offentlige og private sektor mulighed for at gå i dybden med undersøgelser og anvende hinandens erfaringer og ressourcer til at udvikle og implementere løsninger på en mere effektiv måde.

Et yderligere interessant aspekt er, at samspillet mellem den offentlige og private sektor kan medføre øget troværdighed til projektet. Ved at forene ressourcer og ekspertise fra begge sektorer signalerer man en bred og solid tilgang til problemet, hvilket kan styrke tilliden hos interessenter og samfundet som helhed.

På denne måde giver samarbejdet mellem den offentlige og private sektor ikke blot mulighed for at skabe innovative løsninger, men det bidrager også til at styrke samarbejdet og tilliden mellem de to sektorer til gavn for samfundet.

Hvorfor er det så, det ikke "bare" sker af sig selv?

Samarbejdet mellem den offentlige og private sektor er ikke altid en selvfølge på grund af flere udfordringer.

Kulturelle forskelle kan skabe misforståelser og visse vanskeligheder med at finde fælles fodslag i arbejdsmetoder og værdier. Desuden kan det bureaukrati, man er underlagt i den offentlige sektor, resultere i længerevarende beslutningsprocesser og komplekse procedurer, hvilket det private måske ikke har samme erfaring i at arbejde under.

Økonomiske incitamenter spiller også en rolle, da den offentlige og private sektor måske har forskellige mål og prioriteringer. Lovgivning er også et vigtigt punkt at have for øje, så man er helt sikre på at overholde restriktioner og reguleringer, så det ikke begrænser mulighederne for samarbejde, fx når det kommer til følsomme områder som datasikkerhed.

For at overvinde disse udfordringer er det vigtigt at skabe tillid mellem parterne. Endelig kræver det politisk vilje og lederskab at skabe de rette betingelser for offentlig-privat samarbejde og innovation.

Ved et nyt projekt ved man dog ikke altid, hvor man ender op, og derfor er der fx ting, man finder ud af undervejs, som skal besluttes og bekræftes. Så måske man kan prøve at lave mere fleksible samarbejdsmodeller, der giver plads til tilpasning og innovation. 

Hvilket projekt eller ny løsning, som du har været med til at skabe, er du mest stolt af?

Generelt er jeg stolt af alle de projekter og nye løsninger, som vi har været en del af, da de hver især skaber løsninger på problemer.

Boblberg er selvfølgelig det projekt, jeg er allermest stolt over, men hvis jeg skal vælge et direkte OPI-projekt, falder den på OPI SBB-projektet (Støttende Borger-Bobler). Projektets formål var at teste, afprøve og undersøge behovet for og effekten af Støttende Borger-Bobler, hvor patienter og borgere, der har været i behandling for somatiske og psykiske sygdomme, kan benytte fortrolige og støttende kommunikationsgrupper i et trygt og sikkert online forum.

Projektet byggede på et samarbejde mellem Boblberg, Videnscenter for Demens i Esbjerg Kommune, Recovery College i Vejle Kommune, Psykiatrien i Region Syddanmark og SDU. Derudover afprøvede Bedre Psykiatri i Vejle også Støttende Borger-Bobler.

Projektet endte ud med vigtig viden understøttet af en VTV-model, hvilket gjorde, at vi investerede yderligere i ca. et års udvikling, så vi i dag står med et lukket og GDPR-sikkert gruppemodul – et sikkert forum til kommunikation, sparring og erfaringsudveksling.

I de lukkede grupper får borgere en nem og GDPR sikret mulighed for at række ud, sparre med hinanden og udveksle erfaringer med andre, som er samme sted i livet. Ligeledes har medarbejdere en sikker mulighed for at dele informationer og have tæt kontakt til både borgere, pårørende og medlemmer i gruppeforløb.

Billede: Boblberg med implementeringsoplæg for seniorområdet i en kommune.

Hvilken fejl har du begået, som du har lært mest af?

En af de mest lærerige fejl, vi har begået, var i starten at undervurdere vigtigheden af implementering i vores projekter. Tidligere antog vi fejlagtigt, at hvis vi udviklede en innovativ løsning, ville den automatisk blive accepteret og brugt. Vi undervurderede betydningen af at engagere alle parter i implementeringsprocessen og sikre, at løsningen nåede ud til alle led i kommunen og alle borgere.

Denne fejl lærte os værdifulde lektioner om betydningen af en helhedsorienteret tilgang til innovation. Det handler ikke kun om at udvikle nye ideer, men også om at sikre, at de bliver effektivt implementeret og integreret i praksis.

Det kræver aktiv involvering og kommunikation med alle interessenter, fra beslutningstagere til slutbrugere, for at sikre en vellykket implementering og vedvarende brug af løsningen.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig-privat innovation?

I spørgsmålet omkring, hvorfor det så ikke bare sker af sig selv, kom jeg ind på flere potentielle udfordringer i samarbejdet mellem den offentlige og private sektor. Men jeg vil alligevel mene, at den største udfordring i arbejdet med offentlig-privat innovation er den usikkerhed, der er forbundet med tid og ressourcer fra begge parter.

Der investeres ressourcer i udviklingen af innovative projekter, men der er ingen garanti for, at parterne vil se et positivt afkast på investeringen. Den offentlige part skal jo gerne have forbedret eller opnået en besparelse, og den private part skal jo gerne kunne se, at produktet kan sælges for at få investeringen hjem.

Nogle gange er det ikke den samarbejdende offentlige part, der er køber efter projektet, men andre offentlige parter, der har samme eller lignende behov.

Arbejdet med offentlig-privat innovation er jo ofte forbundet med at gå ind på ukendt land. Vi bevæger os uden for vores sædvanlige rammer og prøver nye tilgange og løsninger, hvilket kan være både udfordrende og risikabelt.

Hvad skal der til for at få offentlig-privat samarbejde om innovation op i endnu større skala?

Jeg ser flere nyere tiltag med fokus på innovation og puljer som fx Erhvervsfyrtårns projekterne (Drevet af Danish Life Science Cluster og Erhvervshus Hovedstaden), samt nyere inspiration fra DSI (Den Sociale Investeringsfond), Den sociale kapitalfond og leverandørudviklingsprogrammet, som de har i Norge (som svarer til CO-PI's skaleringsprocesser i Danmark, red.).

Det er på en måde lidt en gordisk knude, for innovation kræver både tid og input. Desværre er mange medarbejderes tid i det offentlige allerede fyldt op, så hvordan frigiver man tid til at finde projekter, der giver endnu mere vundet tid?

Jeg tror, man kan komme langt med en åbenhed omkring behov og muligheder, samt en tilgang til at man bedst løser udfordringer i fællesskab. Vi er kun lykkedes og nået til, hvor vi er i dag, fordi vi gik ind med den tanke om, at offentlig-privat samarbejde er én offentlig parts viden + én privat parts viden = tre i resultat.

Billede: Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, og Hans Majestæt Kong Frederik 10.

Hvad er dit bedste råd til en virksomhed, der skal indgå i et offentlig-privat innovationssamarbejde?

Mit bedste råd til en virksomhed, der skal indgå i et offentlig-privat innovationssamarbejde, er, at arbejde struktureret og sætte tid af til processen. Det er vigtigt at have klare arbejdsplaner og deadlines for at sikre, at samarbejdet skrider fremad på en effektiv måde.

Samtidig er tålmodighed en nøglefaktor. Offentlig-privat innovation tager tid, og det er vigtigt at være villig til at investere den nødvendige tid og ressourcer i undersøgelser og læring. Det tager tid at opbygge tillid, forstå de forskellige perspektiver og finde de bedste løsninger. Derfor er det vigtigt at have realistiske forventninger og være villig til at være tålmodig gennem processen.

Endelig er det vigtigt at erkende, at det tager tid at samle erfaring og viden. At være åben for at lære af både succeser og fejltagelser er afgørende for at skabe meningsfulde og bæredygtige innovationer i samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Hvem giver du stafetten videre til?

Jeg giver stafetten videre til Joachim Kristensen. Med over 10 års erfaring i den private sektor og en del OPI-projekter har Joachim et værdifuldt perspektiv at bidrage med, og hans nylige overgang til den offentlige sektor giver mulighed for at drøfte de forskellige udfordringer og muligheder, som begge sektorer står over for i arbejdet med innovation og samarbejde. 

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Anders Vestergaard Stæhr
Medstifter, Boblberg

[email protected]