Positive afvigelser: Lær af det, der går godt

Fokuser på det, der virker, frem for det, der ikke virker. Det er idéen bag positive afvigelser.

Positive afvigelser er en metode til at finde løsninger på komplekse velfærdsproblemer. Her interesserer man sig for hvad og hvorfor mennesker, der præsterer bedre end andre, gør – for at udbrede viden, så andre kan lære af de positive eksempler.

Positive afvigelser handler om at finde de mennesker eller grupper, der præsterer særligt godt – selvom de har samme udfordringer og ressourcer som andre – og lære af deres adfærd.

Det forklarer Lars Thuesen, stifter og leder af virksomheden WIN – Welfare Improvement Network og tidligere udviklingschef i Kriminalforsorgen.

Lars Thuesen, hvad er designtænkning?

"Positiv afvigelse er en metode, hvor man – frem for at fokusere på alle de ting, der ikke virker – fokuserer på de ting, der virker godt. Hvor man kigger på mennesker, som, selvom der måske er mangel på ressourcer eller at der findes nogle udfordringer, rent faktisk lykkes med at gøre nogle ting, der virker godt i hverdagen.

Det er en antropologisk metode, som blev udviklet i 1990'erne, da antropologen Jerry Sternin fra Harvard University og hans hustru tog til Vietnam for at undersøge store problemer med underernæring af børn i landområder.

Her begyndte de for første gang at se på positive afvigelser: For selvom alle familier havde adgang til samme ressourcer, var der rent faktisk nogen, hvis børn vejede mere og havde en bedre ernæringssituation. De undersøgte, hvad de familier gjorde anderledes, og fandt nogle mønstre – bl.a. gav de børnene ris fem gange om dagen i stedet for to, og de brugte nogle krebsdyr fra rismarkerne, som de puttede i maden.

Den viden udbredte de til andre familier, og i løbet af to år gik det fra, at ét barn ud af fem var i risiko til at dø, til at over 90 procent i løbet var okay ernæret.

Så, grundlæggende er der altid individer, der finder bæredygtige adfærdsstrategier, der sikrer, at de lykkes bedre end andre med lignende ressourcer og udfordringer. Metoden positive afvigelser går ud på at afdække den positivt afvigende adfærd og så udbrede den til andre med lignende udfordringer."

Eksempel: Lavere sygefravær i kriminalforsorgen

Et projekt med brug af metoden positive afvigelser har ført til lavere sygefravær og færre konflikter i Kriminalforsorgen. Blandt de kvantitative resultater var et fald i sygefravær på 13 procent, en stigning i medarbejdertilfredshed på 10 procent og en reduktion på stress på 16 procent.

Projektet har også ført til målbart bedre kommunikation, færre tilfælde af vold og trusler og bedre relationer mellem ansatte og indsatte. Brugen af metoden positive afvigelser har været en afgørende faktor i projektet.

→ Læs om projektet (win-org.eu)

Hvordan bliver positive afvigelser brugt som innovationstilgang?

"Ved at bruge forståelsen af adfærd til at udbrede bedre løsninger. Hvis du tager normalfordelingskurven – klokkekurven eller the bell curve – så har du typisk i venstre side 5-10 procent, der klarer sig skidt, en stor midtersøjle på omkring 80 procent, som er i normalområdet, og 5-10 procent i højre side, som performer rigtig godt.

Normalt vil man bruge rigtig meget tid på at grave i de 5-10 procent, der klarer sig skidt. Det skal man også: Hvis du for eksempel kigger på erhvervsskolerne og risikoen for at droppe ud, så er du nødt til at tale med de unge mennesker og deres lærere for at finde ud af, hvad de typisk er optagede af: Får jeg den hjælp, jeg har brug for, kommer jeg op og af sted om morgenen, har jeg en ordentlig dialog med mine lærere og har jeg nogle ordentlige venskaber?

Når vi så har gjort det, laver vi til gengæld et flip, hvor vi i stedet ser på de positive 5-10 procent, som rent faktisk lykkes med det – trods de her problemer – og spørger: Hvad og hvordan gør de det? For på den måde at afdække en positiv adfærd, der allerede findes hos andre, og brede den ud.

Den tilgang bliver brugt til at skabe innovation på mange niveauer og fagområder i Danmark og i udlandet. Positive afgivelser blevet brugt til at udbrede bedre løsninger i bl.a. Kriminalforsorgen, på erhvervsskolerne, på døgninstitutioner, i sundhedsvæsenet og i FN-regi for at nævne nogle få."

Positive afvigelser – kort fortalt

  • Positive afvigelser er som metode anvendt med succes i over 40 lande.
  • Positive afvigelser tager udgangspunkt i, at der i alle arbejdsfællesskaber er personer eller grupper, der udvikler en praksis, som giver dem bedre resultater inden for de samme rammer, vilkår og ressourcer. Selvom den udbredte oplevelse er, at problemet er uløseligt.
  • Blandt resultaterne er reduktion af hospitalsinfektioner, mindsket frafald på folkeskoler og ungdomsuddannelser og reduktion af sygefravær, vold/trusler og magt.

Hovedprincipper i arbejdet med positive afvigelser:

# 1: Der er altid nogen, der præsterer bedre end andre.
# 2: Lær af løsninger og adfærd der allerede eksisterer og virker godt.
# 3: Opdag 'hvad' og 'hvordan' de, der præsterer, bedst gør.
# 4: Det er lettere at handle sig til nye måder at tænke på end at tænke sig til nye måder at handle på.
# 5: Se det geniale i det banale – ofte består den gode adfærd i meget enkle, praktiske, nærmest banale ting i hverdagen.

Hvordan virker positive afvigelser bedst?

"I alle sammenhænge, som har noget med adfærd at gøre. Hvis det er noget, der kun foregår oppe i hovedet, er det ikke så egnet, for det er en meget kognitiv, praktisk tilgang: Er der nogen, der gør noget, eller nogen, der ikke gør noget?

Derudover skal det være et komplekst problem, altså en svær velfærdsudfordring, som gode, kompetente mennesker tidligere har forsøgt at løse uden held. Ved komplekse problemer kan vi sjældent forudsige udkommet af det, vi gør, fordi rigtig mange faktorer spiller ind. Og i det felt finder den her metode rigtig fin anvendelse, fordi metoden er dybt bundet op på borgerinvolvering.

Vi plejer at sige, hvis det handler om mig, så ikke uden mig. Hvis det handler om en ung flygtning, en erhvervsskoleelev eller en lærer, så skal de simpelthen være med i alle faser af udviklingsprocesserne.
Det 'eneste', vi så skal gøre som ledere, professionelle og innovationsfolk, er at stille nogle begavede spørgsmål, der får en proces til at køre, og få faciliteret noget innovation."

Eksempel: Forbedret trivsel og mindsket sygefravær 

I samarbejde med socialforvaltningen I Københavns Kommune faciliteredes processer, hvor interne innovationskonsulenter, ledere og medarbejdere blev trænet i positiv afvigelsesmetoden. Der blev iværksat en udviklingsproces på en række institutioner (bosteder og social hjemmepleje) med henblik på at styrke trivsel, arbejdsglæde og forebygge sygefravær.

Forløbet satte fokus på, hvad der allerede virker - og hvordan denne viden kan udbredes til alle på arbejdspladsen. Processerne førte blandt andet til bedre trivsel og samarbejdsevne på arbejdspladsen.

→ Læs om projektet fra 2016 (win-eu.org)

Hvornår kan man ikke bruge positive afvigelser som innovationstilgang?

"Man skal have en oprigtig interesse i at finde og lære af den adfærd eller praksis, der allerede eksisterer og fungerer godt. Ofte sidder vi og synes, at vi er vældig kloge, og vi er uddannede på alle leder og kanter som sociologer, antropologer, statskundskabere og så videre.

Men den her metode går ud på at lade være med at være klog og ekspert og i stedet spørge borgerne og problemejerne om, hvad de tænker og gør – og lade det være fundamentet. Vi bliver eksperter i ikke at være eksperter.

Derudover findes der i den offentlige sektor en masse tekniske problemer, som man allerede kender vejen frem på. Så skal man ikke bruge positive afvigelser. Den her metode tager tid og kræver stor involvering af de personer, der er berørt af problemet, og det kræver også ressourcer at facilitere de processer, der fører til forandringer. Hvis der findes en linearitet og måske oven i købet en velkendt metode, der trin for trin viser, hvordan noget skal gøres, så gør det i stedet."

Positive afvigelser... ifølge CO-PI

… er særligt velegnet, når du har mulighed for at gå på jagt efter det overraskende. Der, hvor nogen lykkes bedre med noget end andre i en kompleks situation – også selvom de har de samme rammer og vilkår. De steder, hvor der er en masse kompleksitet (rammer, regler, mennesker, opgaver), og det er svært at levere god opgaveløsning. Og hvor du samtidig har kompetencer og mandat til at skaffe data. Både om, hvorfor lige præcis de her lykkes bedre - og om, hvad der sker, når vi forsøger at udbred den adfærd til flere.

… er guld værd, når du har tid og mandat til at være nysgerrig efter at vide mere om dem, der lykkes (nogle gange på trods) – og ikke alene fokusere på de steder, hvor problemerne er størst. Tilgangen kommer til sin ret, når du har lov til og samtidig bliver dygtigere og dygtigere til at hive spørgejørgen frem og stille begavede spørgsmål til, dem der stikker ud, der hvor nogen lykkes bedre. 

Vi oplever, at positive afvigelser trives i små lommer. Tilgangen kan have lidt svære vilkår i en verden, hvor vi er skolet til at identificere problemerne og finde svar på at lappe de huller. Tilgangen spiller positivt ind på en evalueringskultur – ved at skaffe data om, hvad der virker, og hvordan det virker, når det udbredes, får du også evalueringsdata. Der er også gode spredningslogikker i tilgangen, fordi der er fokus på at identificere den gode adfærd og at arbejde med, at andre kan genbruge den adfærd i deres kontekst. 

Hvad er værdien ved at bruge positive afvigelser?

"Værdien er, at man med den her metode kan løse nogle velfærdsproblemer med en innovativ tilgang, som rent faktisk gør, at mennesker ændrer adfærd. Hvad enten det er unge flygtninge, sårbare familier og deres samspil med kommunen, miljøet i danske fængsler, psykiatrien, så giver metoden sociale beviser (social proof, red.) – der er nogle, der allerede gør det derude – og så er det meget nemmere for mennesker, der ligner dem, at kopiere deres adfærd, end hvis det er noget, der kommer helt udefra.

Derudover er det en værdi, at det både er en kvantitativ og kvalitativ metode, hvor mange andre innovationstilgange er enten det ene eller det andet. Man måler både på indikatorer og laver interviews og feltarbejde, og data og målinger ejes så at sige af dem, der ejer problemer – ikke af eksperterne. Det gør det til en meget stærk metode.

Endelig fokuserer metoden på at lære af adfærd eller praksis, der allerede eksisterer og fungerer godt, i stedet for at fokusere på at opfinde nye løsninger. Ofte består den gode adfærd i meget enkle, praktiske, nærmest banale ting i hverdagen. Det handler om at se dem og anerkende dem – at se genialiteterne i banaliteterne."

Hvad skal man være opmærksom på?

"Søren Kierkegaard havde et meget fint citat på et tidspunkt, der lød noget i retning af: Hvis du skal hjælpe andre, må du først ydmyge dig selv for at forstå den andens behov. Det kan være meget svært. Mange af os er opdraget til at analysere og komme med forslag til forskellige løsninger, man kan vælge imellem. Men her er det dem, der har problemet, der er eksperterne – og det kontroltab skal man affinde sig med som leder og professionel.

Så skal man være opmærksom på, at ting tager tid. Det er ikke bare lige til, for så var det jo blevet gjort. Man skal give plads til de her udviklingsprocesser, som nogle gange kan være lidt rodede og uforudsigelige og angstprovokerende, fordi vi alle har antagelser og hypoteser i hovedet om, hvad vi tror problemet er, og lige pludselig viser det sig – når vi får snakket ordentligt med borgerne og medarbejderne, der har forstand på det – at de oplever det på en helt anden måde, og at vi skal starte et helt andet sted. Til gengæld kommer der noget virkelig godt ud af det.

Endelig er det vigtigt at sige, at man ikke behøver at lave et kæmpe projekt. For det er i høj grad også et mindset: Er nogen lykkes med noget, der fungerer rigtig godt? Det må ikke blive for stort eller grandiøst – det skal være praktisk og brugbart. Det er altid vigtigt."

Vil du vide mere?

Her kommer Lars Thuesens bedste tips til at dykke dybere ned:

positivedeviance.org, som er en international hjemmeside med hovedsæde i Boston, og som har både casebeskrivelser og værktøjer og i virkeligheden er hjemstedet for positiv afvigelse.

Denne casebeskrivelse på samme hjemmeside (positivedeviance.org), som omhandler vores konkrete projekt om eliminering af vold mod kvinder i Moldova via positiv afvigelse.

Eller denne casebeskrivelse (positivedeviance.org) , som omhandler vores projekt i Palæstina i forhold til for tidlige ægteskaber.

Denne casebeskrivelse om det oprindelige projekt i Vietnam (positivedeviance.org), som blev gennemført af Jerry og Monique Sternin.

Og endelig bogen 'The Power of Positive Deviance' (saxo.com)  af Jerry Sternin, Monique Sternin og Richard T Pascale"

Derudover kan du søge viden om positive afvigelser her:
- Hovedprincipper i arbejdet med positive afvigelser på WIN's hjemmeside (win-org.eu) .