Spredning og skalering af innovation

Med den rette tilgang kan de gode løsninger sprede sig som ringe i vandet.

Genbrug af andres løsninger er udbredt i den offentlige sektor, viser Innovationsbarometeret.

Tre ud af fire offentlige innovationer (74 procent) er enten inspireret af andres løsninger eller kopieret fra andre.

56 procent af innovationerne i den offentlige sektor er inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til den arbejdsplads, som tager innovationen i brug. 19 procent af innovationerne er mere eller mindre kopier, mens kun 16 procent er helt nye innovationer, der er "den første af sin slags". 

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andre løsninger. Figuren bygger på spørgsmålet ”For den seneste innovation var...” med svarkategorierne ”jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved)”, ”innovationen inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads”, ”innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger” og ”Ved ikke”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 10 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Den udbredte genbrug er godt nyt for både skatteborgerne og de borgere og virksomheder, der skal nyde godt af de innovative offentlige services.

Ved at genbruge andres løsninger kan offentlige arbejdspladser spare udviklingsomkostninger, springe blindgyder over og komme hurtigere frem til effekt. Tilsvarende kan de arbejdspladser, der deler deres egne løsninger med andre, bruge de nye erfaringer med at genbruge og tilpasse løsningerne til at gøre de oprindelige løsninger endnu bedre.

Halvdelen af de offentlige innovationer er forsøgt delt

Forudsætningen for at genbruge er, at nogen deler ud af deres erfaringer. Egentlig spredning af innovation er først sket, når en ny arbejdsplads har taget løsningen i brug i oprindelig eller tilpasset form og selv skabt værdi på egen arbejdsplads. Det er ikke nok at snakke om de gode gode idéer.

Det kan være svært for dem, der deler ud af deres erfaringer at vide, om innovationen faktisk er blevet implementeret et nyt sted. Derfor spørger vi i Innovationsbarometeret ind til, om man på arbejdspladsens har forsøgt at dele den seneste innovation, så andre kan genbruge den. For hvis dét ikke sker, har spredning af innovation trange kår.

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er forsøgt delt, så andre kan genbruge løsningen. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har I gjort noget aktivt for at sprede den seneste innovation, så andre kan genbruge jeres løsninger?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Tæt på halvdelen af de offentlige innovationer (47 procent) er forsøgt delt, så andre kan genbruge løsningen. I mange tilfælde bliver innovationen altså gjort synlig for andre, men der er også mange innovationer, der ikke bliver delt.

Hvis andre skal have glæde af erfaringerne, er det vigtigt ikke kun at dele de gode resultater. De dyrekøbte dårlige erfaringer og fejl kan være lige så værdifulde som de gode erfaringer for en 'genbruger'.

Den første innovation af sin slags er oftere forsøgt delt

Det er ikke helt tilfældigt hvilke innovationer, der bliver delt med andre.

Offentlige arbejdspladser er bedst til at dele innovationer, der er den første af sin slags, imens innovationer baseret på andres erfaringer sjældnere deles.

Figuren viser, hvor ofte innovationer er forsøgt delt når de er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset og i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Figuren viser ikke hvor ofte innovationer er delt, når arbejdspladsen har svaret ”Ved ikke” til, om innovationen er genbrug af andres løsninger. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.238.

Tæt på tre ud af fire (73 procent) offentlige innovationer er forsøgt delt, hvis innovationen er den første af sin slags. For de kopierede innovationer er det lige omvendt. Her er det kun godt en fjerdedel (27 procent), der er forsøgt delt. Det kan skyldes at man på arbejdspladserne føler et større ejerskab over de løsninger, som man helt selv har udviklet. 

Genbrugskanaler: De personliger møder fylder mest

Tillidsfulde og personlige møder sætter skub i spredning af innovationer. De steder hvor man møder mennesker uden for ens egen arbejdsplads er samlet set den vigtigste inspirationskanal for innovationer, der er inspireret af andres løsninger eller en kopi. Inspirationen til i alt 72 procent af genbrugte innovationer kommer fra en eller flere af de tre kategorier 'faglige relationer eller netværk', 'konferencer, seminarer, kurser eller uddannelse' eller 'besøg af eller hos andre arbejdspladser'.

Omvendt er det et fåtal, der genbruger innovationer, de kun har læst om på en hjemmeside eller i et nyhedsbrev, viser Innovationsbarometeret.

Figuren viser gennem hvilke kanaler, arbejdspladser har hentet inspiration til genbrugte innovationer, dvs. innovationer, der er inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af inspirationskanalerne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Ad hvilke(n) kanal(er) hørte I om løsningen, som I er inspireret af/har kopieret?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, hvor den seneste innovation er er inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 11 %, der har svaret ”Andet” eller den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.009.

Det er især i de faglige netværk, hvor medarbejderne deler nye arbejdsgange og metoder med hinanden – eksempelvis sygeplejerske til sygeplejerske – og på konferencer, hvor der er mulighed for at mødes og tale med andre inden for samme arbejdsområde, at inspirationen finder sted.

Også ens arbejdsplads er et sted, hvor innovation bliver spredt – det kan være en ny chef, som tager noget med fra den gamle arbejdsplads, eller kolleger, der har været ude til netværk, hvor de har hørt om, hvordan andre gør og taget ideer med hjem.

Delingskanaler: Skriftlige kilder fylder mere

De relationelle kilder er den vigtigste kilde til både genbrug deling af innovation, viser Innovationsbarometeret.

Men når det kommer til at dele sine erfaringer, fylder skriftlige kilder relativt mere, end når det kommer til at hente inspiration.

Figuren viser, gennem hvilke kanaler arbejdspladser har forsøgt at dele deres seneste innovation, så andre kan genbruge løsningen. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af delingskanalerne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Gennem hvilke kanaler har I forsøgt at sprede den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har forsøgt at dele deres seneste innovation, så andre kan genbruge løsningen. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 11 %, der har svaret ”Andet” eller ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=665.

At faglige relationer og netværk tilsyneladende betyder mest for succesfuld spredning af innovation betyder ikke, at vi skal holde op med at fortælle om løsningerne på vores hjemmeside.

Vi skal bare ikke bruge så mange ressourcer på det – eller tro, at vi er færdige, når vi har gjort det. For hvordan skaber man den tillid, der skal til for, at man kan være ærlig og dele både gevinster og fejl?

Det gør man ved at mødes; gennem relationer.

Læs mere om spredning af innovation:

Store kunstnere stjæler – spredning af offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Spredningsguiden

Gør det nemt at dele og genbruge innovation.

Læs mere og download