Innovationstyper

Nye processer og organisationsformer er den hyppigste form for innovation, viser Innovationsbarometeret

83 procent af arbejdspladserne har indført mindst én innovation. Det viser Innovationsbarometeret.

En enkelt innovation kan bestå af flere former for innovation. Det kan fx være at arbejdspladsens introducerer en ny teknologi, der samtidig kræver markant ændrede arbejdsgange.

Nye processer og organisationsformer er den hyppigste form for innovation, når vi alene ser på udbredelsen af de forskellige innovationstyper. 79 procent af de offentlige innovationer indeholder denne form for innovation.

Dernæst følger kommunikationsinnovationer og serviceinnovationer, som indgår i henholdsvis 37 og 29 procent hver tredje offentlige innovation. Endelig indgår produktinnovation i 22 procent af de offentlige innovationer.

Figuren viser, hvilke typer innovation, der indgår i den seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

En innovation kan omfatte flere innovationstyper

En konkret innovation kan omfatte flere innovationstyper. Det gælder for 47 procent af offentlige innovationer. Når vi ser på de konkrete innovationer, der rummer flere typer, er der typisk tale om to innovationstyper på én gang. Tre og fire innovationstyper på én gang forekommer sjældnere.

Figuren viser, hvilke typer innovation, der indgår i den seneste innovation. Søjlen til venstre viser de innovationer, hvor der kun indgår én type innovation, mens søjlen til højre viser de innovationer, hvor der indgår to, tre eller frie typer innovation. Procentandelene øverst viser de samlede andele innovationer, der baserer sig på én hhv. flere typer innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 % grundet afrunding. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

De fire innovationstyper kan med andre ord optræde alene, sammen med andre innovationstyper – eller slet ikke.

Hver femte innovation er produktinnovation

Produktinnovation sker, når offentlige arbejdspladser tager nye eller væsentligt ændrede produkter i brug. Det kan både være færdigudviklede, nye produkter, der er indkøbt og taget i brug eller produkter udviklet helt eller delvist af den offentlige arbejdsplads. Produktinnovationer, der rummer kompliceret teknologi, udvikles nemlig ofte i tæt samarbejde med private aktører.

Produktinnovation indgår på den eller anden form i hver femte (22 procent) af alle offentlige innovationer. Produktinnovation står sjældent alene (5 procent), men omfatter oftere også andre typer af innovation (17 procent).

Figuren viser, hvor ofte produktinnovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede produkter" eller har valgt produktinnovation som ét af flere svar (sammen med serviceinnovation, proces- og organisatorisk innovation og/eller kommunikationsinnovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Tæt på fire ud af ti innovationer er kommunikationsinnovation

Kommunikationsinnovation sker når offentlige arbejdspladser indfører nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på. Denne type innovation har ofte til formål at give borgere øget indflydelse eller indsigt i opgaveløsningen, og forekommer i administrationen i både kommuner, regioner og staten.

Kommunikationsinnovation indgår på den ene eller anden form i tæt på fire ud af ti (37 procent) af alle offentlige innovationer. Syv procent af de offentlige innovationer består udelukkende af produktinnovation, mens 30 procent består af både kommunikationsinnovation og andre typer innovation.

Figuren viser, hvor ofte kommunikationsinnovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på" eller har valgt kommunikationsinnovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, serviceinnovation og/eller proces- og organisatorisk innovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Fire ud af fem innovationer er proces- eller organisatorisk innovation

Proces- og organisatorisk innovation sker på offentlige arbejdspladser, når der udvikles og indføres nye værdiskabende processer til fx at håndtere indkøb og optimere et kommunikationsflow, eller når arbejdet organiseres på en ny eller væsentlig ændret måde, herunder med anvendelse af digitale muligheder.

Proces- og organisatorisk innovation indgår i fire ud af fem offentlige innovationer (79 procent). Med andre ord er det altså sjældent, at offentlig innovation ikke (også) handler om måden hvorpå man organiserer arbejdet og processer.

I modsætning til de andre innovationstyper står proces- og organisatorisk innovation ofte alene. Godt en tredjedel (37 procent) af offentlige innovationer består udelukkende af proces- og organisatorisk innovation, mens lidt flere innovationer (42 procent) er proces- og organisatorisk innovation i kombination med en eller flere andre innovationstyper.

Figuren viser, hvor ofte proces- og organisatorisk innovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på" eller har valgt proces- og organisatorisk innovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, serviceinnovation og/eller kommunikationsinnovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Tre ud af ti innovationer er serviceinnovation

Serviceinnovation sker, når offentlige institutioner udvikler og implementerer nye eller forbedrede services, der gør det lettere for brugere og borgere at få den nødvendige og ønskede hjælp. Det kan fx være, når skatteforvaltningen opdaterer måden, de håndterer forskudsopgørelser på. Mange meget store serviceinnovationer er i de senere år knyttet til digitalisering, hvor løsninger er udviklet og drevet i tætte udviklingsarbejder mellem den offentlige sektor og private virksomheder.

Serviceinnovation indgår i tre ud af ti offentlige innovationer. Kun fem procent af de offentlige innovationer er udelukkende serviceinnovation, mens 24 procent er serviceinnovation i kombination med en eller flere andre innovationstyper.

Figuren viser, hvor ofte serviceinnovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser" eller har valgt serviceinnovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, proces- og organisatorisk innovation og/eller kommunikationsinnovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Læs mere om offentlig innovation:

Offentlig innovation handler om kerneopgaven

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

NYT SAMMEN BEDRE

En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor.

Læs mere og download