Medarbejdernes rolle

Når medarbejderne spiller en positiv rolle i offentlig innovation, skabes oftere kvalitet, viser Innovationsbarometeret.

I løbet af de seneste to årtier er medarbejdernes bidrag til innovationerne både blevet anerkendt og gjort til en særlig strategisk tilgang til innovationsarbejdet.

Erfaringerne viser, at medarbejdere af alle slags i kraft af deres faglighed, kreativitet og konkrete kendskab til problemerne, arbejdsprocesserne og borgerne både kan og vil skabe eller bidrage til innovationsprocesserne. Og Innovationsbarometeret viser, at det sker ganske ofte:

Medarbejderne spiller en positiv rolle i 93 procent af de offentlige innovationer – enten ved at igangsætte (40 procent) og/eller fremme (90 procent) innovationerne.

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor medarbejderne spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for medarbejderne i mindst ét af to spørgsmål: Om medarbejderne har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om medarbejderne i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. De to delelementer summerer til mere end 93 %, fordi medarbejderne kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Selv om medarbejderne meget ofte bidrager positivt, må man ikke forvente, at det sker automatisk uden nogen videre indsats. Det er væsentligt, at arbejdspladsen har opbygget strukturer, som sikrer, at ideer og forslag afprøves, realiseres og implementeres.

Desuden er der i de konkrete innovationsprocesser brug for en innovationsledelse, der evner at udtænke, lede og facilitere processer og evner at skifte perspektiv – fra delelement til samlet løsning, fra borgere til topledelse og fra det afgrænsede eksperiment til fuld skala og tilbage igen

Offentlig innovation ofte igangsat af medarbejdere

Ofte er det et komplekst samspil mellem forskellige aktører og rammevilkår, som sætter en innovationsproces i gang. Men alt og alle er ikke lige væsentlige hver gang. I Innovationsbarometeret er arbejdspladserne ud fra en lang liste blevet bedt om at prioritere de højst tre vigtigste aktører og rammevilkår.

Hér lyder de hyppigste svar medarbejderne (40 procent af innovationerne) og lederne på arbejdspladsen (39 procent af innovationerne). De offentligt ansattes egne initiativer er dermed oftere med til at igangsætte innovationsprocesser end fx den politiske ledelse, økonomisk pres og borgere.

Figuren viser, hvem eller hvad der førte til, at arbejdspladsens seneste innovation blev igangsat. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af igangsætterne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge op til tre svarmuligheder. Figuren viser ikke de 11 %, der har svaret ”Andet” og den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Medarbejderne virker oftest fremmende for innovation

I Innovationsbarometeret har de offentlige arbejdspladser, der har indført en innovation, vurderet i hvor høj grad en række forskellige faktorer og aktører har hæmmet eller fremmet den seneste innovation.

Svarene viser, at medarbejdernes medvirken er den faktor, der oftest har virket fremmende for innovationen. Hele 90 procent svarer, at medarbejdernes medvirken i nogen eller i høj grad fremmede innovationen. Omvendt vurderer kun syv procent, at medarbejdernes medvirken virkede hæmmende.

Figuren viser, i hvor høj grad en række faktorer fremmede eller hæmmede den seneste innovation. Procenterne til højre viser den samlede andel, der har svaret ”Fremmede i nogen grad” og ”Fremmede i høj grad” til den enkelte faktor, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede andel, der har svaret ”Hæmmede i nogen grad” og ”Hæmmede i høj grad”. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode og er stillet under formuleringen: ”Tænk konkret på den seneste innovation. Hvilke af følgende faktorer fremmede eller hæmmede innovationen?”. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Mange typer værdi, når medarbejdere er med

Værdien af offentlig innovation kan have flere former: kvalitet, medarbejdertilfredshed, effektivitet, borgerinddragelse og indfrielse af politiske mål.

Hyppigst skaber innovation, hvor medarbejderne spiller en positiv rolle, værdierne kvalitet (70 procent), medarbejdertilfredshed (55 procent) og effektivitet (37 procent).

I forhold til innovationer, hvor medarbejderne ingen eller en negativ rolle spiller, skaber de innovationer, hvor medarbejderne spiller en positiv rolle, oftere værdierne kvalitet og medarbejdertilfredshed.

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når medarbejderne spiller en positiv rolle for innovationen. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.233.

Læs mere om medarbejdernes rolle i offentlig innovation:

Offentlig innovation handler om kerneopgaven

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download