Formålet med evaluering af offentlig innovation er oftest læring til forbedring af indsatsen

Figuren viser formålene med evaluering af offentlig innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvad var de(t) vigtigste formål med evalueringen?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har evalueret den seneste innovation internt eller med ekstern bistand. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 5 %, der har svaret ”Andet”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=749.