Evaluerede innovationer forsøges oftere delt med andre

Figuren viser, hvor ofte innovationer med forskellige grader af evaluering er forsøgt delt. De ikke-evaluerede innovationer inkluderer her de tilfælde, hvor der er svaret "Ved ikke" til, om innovationen er evalueret.  Den samlede forskel på hvor ofte innovationer er forsøgt delt, er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.