Innovative arbejdspladser er mere risikovillige end arbejdspladser, der ikke har indført innovation

Figuren viser, i hvor høj grad offentlige arbejdspladser er enige eller uenige i, at de gerne går nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej – alt efter om arbejdspladsen har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019 eller ej. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads?” med underspørgsmålet ”Vi går gerne nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej”. Procentandelene til højre viser de samlede procentandele, der har svaret ”Helt enig” og ”Delvist enig”, mens procenterne til venstre omvendt viser de samlede procentandele, der har svaret ”Helt uenig” og ”Delvist enig”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.