SAMARBEJD PÅ TVÆRS

69 %
af de offentlige innovationer er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere.

Åben illustration SAMARBEJD PÅ TVÆRS Download illustration

Halvdelen af alle innovationer i den offentlige sektor sker i eksternt samarbejde

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet internt, eksternt eller både internt og eksternt om arbejdspladsens seneste innovation. Internt samarbejde = samarbejde med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde, mens eksternt samarbejde = samarbejde med mindst én ekstern samarbejdspartner. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der hverken har samarbejdet internt eller eksternt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Halvdelen af alle innovationer i den offentlige sektor sker i eksternt samarbejde" Download illustration

Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation

Figuren viser hvilke eksterne samarbejdspartnere offentlige arbejdspladser har samarbejdet med om arbejdspladsens seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de arbejdspladser, der kun har samarbejdet internt eller slet ikke samarbejdet om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation" Download illustration

Case

Frysetørret blod i akutbilerne redder liv

Med frysetørret blod i akutlægebilerne kan akutlæger sikre bedre overlevelsesmuligheder og tidlig behandling af patienter med en livstruende blødning. Studier viser, at hurtig behandling med blodprodukter kan øge den tidlige overlevelse med 25-30 procent.

Læs hele casen her

"I Vejdirektoratet har vi erfaret, at de bedste løsninger gribes sammen med andre. Groft sagt er det en rejse fra ’not invented here’ til ’tyvstjålet og udviklet med andre, og ud på vejene med glæde’. Vi vil løbende forbedre servicen over for trafikanterne, og derfor skal vi forstå udviklingen og udnytte de nye muligheder. Her er samarbejde helt centralt. Både i danske netværk, f.eks. vejregelgrupperne, og i nye offentligt-private partnerskaber og foreningen af europæiske vejdirektører, hvor Vejdirektoratet leder innovationsprogrammet."

Åben citat fra Frederik Hoedeman, projektkoordinator i afdelingen for Videnskoordinering og Vejstandarder, Vejdirektoratet.

Frederik Hoedeman, projektkoordinator i afdelingen for Videnskoordinering og Vejstandarder, Vejdirektoratet.

Kontakt: 72 44 35 51
frho@vd.dk

Der samarbejdes oftest om udvikling eller tilpasning af en løsning

Figuren viser i hvilke faser samarbejde om offentlig innovation foregår. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Hvilke faser af innovationsarbejdet var jeres samarbejdspartner(e) involveret i?” og arbejdspladserne har svaret for hver af de samarbejdspartnere, som de angav i det foregående spørgsmål. Procentandelene viser for hver arbejdsplads, om arbejdspladsen har samarbejdet med en eller flere samarbejdspartnere i den specifikke fase. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har samarbejdet med nogen om den seneste innovation. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de 8 %, der har svaret ”Anden slags samarbejde” eller de 7 %, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.334.

Åben illustration "Der samarbejdes oftest om udvikling eller tilpasning af en løsning" Download illustration

Tværoffentligt samarbejde sker oftest inden for samme sektor

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet om den seneste innovation med offentlige arbejdspladser uden for egen organisation hhv. inden for egen sektor og på tværs af sektorer. Samme sektor er fx kommunale arbejdspladser, der samarbejder med kommunale arbejdspladser i en anden kommune, men medregner ikke samarbejde med andre kommunale arbejdspladser i samme kommune. Samarbejde på tværs af sektor er fx over regionale arbejdspladser, der samarbejder med statslige arbejdspladser. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der ikke har samarbejdet tværoffentligt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Tværoffentligt samarbejde sker oftest inden for samme sektor" Download illustration

Case

Skolebørn og ældre lærer af hinanden

Én gang om ugen bliver en gruppe elever fra Lind Skole undervist på Lind Plejecenter. Samarbejdet, som en skolelærer og en medarbejder på plejecenteret har taget initiativ til, styrker de fagligt svage elever, mens plejecenterets beboere får mere indhold og glæde i hverdagen

Læs hele casen her

"Samarbejde eller samskabelse mellem offentlige instanser som f.eks. et hospital og en kommune bliver endnu mere vigtigt i fremtiden. Men der findes også guld i sprækkerne inden for samme system. Nye tiltag på ét hospital kan skabe muligheder eller udfordringer for regionens andre hospitaler. Derfor giver samspil værdi, men værdien opstår ikke af sig selv. I mine øjne skal vi ikke innovere parallelt på de samme ting, vi skal samarbejde om de nye løsninger, så vi skaber den virkelige værdi for borgerne og systemet."

Åben citat fra Christian Bjerrum, innovationskonsulent, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Christian Bjerrum, innovationskonsulent, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Kontakt: 24 94 74 28, christian.bjerrum@vest.rm.dk

Case

Psykisk sårbare børn og unge bliver hjulpet tilbage til skolen

I samarbejde med Odense Kommune har Psykiatrien i Region Syddanmark skabt en tværfaglig indsats, der hjælper børn og unge med massivt skolefravær grundet psykiske udfordringer. Med 'Tilbage Til Skole' er det lykkedes at få 89 procent af de involverede børn og unge tilbage til stabil skolegang, hvilket øger trivslen for hele familien.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download COI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er COI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Det siger eksperten

Bring forskellige fagligheder i spil og forløs potentialet

Julie Becher er chef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune. Hun har indtil april 2018 haft ansvaret for kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge, en utraditionel og nyskabende måde at organisere uddannelses- og ungeindsatsen på, som bl.a. bygger på nye samarbejder internt i kommunen og med ungdomsuddannelserne. Læs ekspertens råd
Det siger eksperten

Øv jer i grænsekryds – og husk borgernes perspektiv

Annemette Digmann er selvstændig forsker og forsker bl.a. i ledelse og innovation. Hun har drevet omfattende aktionsforskning på tværs af den offentlige sektor og på den baggrund bidraget med en række bøger og artikler. Derudover er hun tidligere innovationschef og ekspert i tværgående innovationsprojekter. Læs ekspertens råd
Værktøj

Fælles sprog og fælles ramme med projektmodel

Socialforvaltningen i Københavns Kommune (SOF) har udviklet en projektmodel, der har til formål at styrke og udbrede projektarbejde i SOF. Med en fælles ramme for projektarbejdet kan de involverede nemmere samarbejde på tværs og sikre den løbende videndeling. Læs mere