Innovationsarbejde er ofte hæmmet af begrænsede økonomiske ressourcer

Figuren viser, i hvor høj grad begrænsede økonomiske ressourcer fremmede eller hæmmede den seneste innovation eller det seneste innovationsarbejde – alt efter om arbejdspladsen har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019 eller kun udført innovationsarbejde, der (endnu) ikke har ført til en innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Tænk konkret på den seneste innovation/det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen/innovationsprocessen?” med underspørgsmålet ”Begrænsede økonomiske ressourcer”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der enten har indført en innovation eller udført innovationsarbejde i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.988.