En ud af fem innovationer skabt i samarbejde hæmmes af arbejdspladsens fokus på sikker drift

Figuren viser, i hvor høj grad arbejdspladsens fokus på sikker drift fremmede eller hæmmede den seneste innovation – alt efter om arbejdspladsen samarbejdede med nogen om den seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Tænk konkret på den seneste innovation på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen?” med underspørgsmålet ”Vores fokus på sikker drift”. Procenterne til højre viser den samlede procentandel, der har svaret ”Fremmede i nogen grad” og ”Fremmede i høj grad”, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede procentandel, der har svaret ”Hæmmede i nogen grad” og ”Hæmmede i høj grad”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.