Medarbejdere og samarbejde på tværs er de faktorer, der oftest fremmer offentlig innovation

Figuren viser, i hvor høj grad en række faktorer fremmede eller hæmmede den seneste innovation. Procenterne til højre viser den samlede andel, der har svaret ”Fremmede i nogen grad” og ”Fremmede i høj grad” til den enkelte faktor, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede andel, der har svaret ”Hæmmede i nogen grad” og ”Hæmmede i høj grad”. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.