OVERKOM BARRIERER

83 %
af de offentlige innovationer er fremmet af medarbejderne.

Åben illustration OVERKOM BARRIERER Download illustration

Medarbejdere og samarbejde på tværs er de faktorer, der oftest fremmer offentlig innovation

Figuren viser, i hvor høj grad en række faktorer fremmede eller hæmmede den seneste innovation. Procenterne til højre viser den samlede andel, der har svaret ”Fremmede i nogen grad” og ”Fremmede i høj grad” til den enkelte faktor, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede andel, der har svaret ”Hæmmede i nogen grad” og ”Hæmmede i høj grad”. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Medarbejdere og samarbejde på tværs er de faktorer, der oftest fremmer offentlig innovation" Download illustration

En ud af fem innovationer skabt i samarbejde hæmmes af arbejdspladsens fokus på sikker drift

Figuren viser, i hvor høj grad arbejdspladsens fokus på sikker drift fremmede eller hæmmede den seneste innovation – alt efter om arbejdspladsen samarbejdede med nogen om den seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Tænk konkret på den seneste innovation på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen?” med underspørgsmålet ”Vores fokus på sikker drift”. Procenterne til højre viser den samlede procentandel, der har svaret ”Fremmede i nogen grad” og ”Fremmede i høj grad”, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede procentandel, der har svaret ”Hæmmede i nogen grad” og ”Hæmmede i høj grad”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "En ud af fem innovationer skabt i samarbejde hæmmes af arbejdspladsens fokus på sikker drift" Download illustration

Case

Bookingfunktion hjælper elbilister på vej

En af barriererne for at købe en elbil er manglende sikkerhed for adgang til ladestandere. I OPI-projektet "Book en ladestander" blev der udviklet en app-baseret bookingfunktion, som blev afprøvet af bilister på 4 ladestationer med forskellige målgrupper. Projektet har givet aktørerne indsigt i, hvilken infrastruktur en fleksibel løsning kræver, og hvad der skal til for at udnytte kapaciteten på ladestandere. Løsningen er efter test gjort permanent på 2 ladestationer.

Læs hele casen her

Innovationsarbejde er ofte fremmet af medarbejderne og samarbejde på tværs

Figuren viser, i hvor høj grad en række faktorer fremmede eller hæmmede det seneste innovationsarbejde. Spørgsmålet er kun stillet til arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019, men som har udført innovationsarbejde, der (endnu) ikke har ført til en innovation. Spørgsmålet er stillet med formuleringen: ”Tænk konkret på det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationsprocessen?”. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=111.

Åben illustration "Innovationsarbejde er ofte fremmet af medarbejderne og samarbejde på tværs" Download illustration

Innovationsarbejde er ofte hæmmet af begrænsede økonomiske ressourcer

Figuren viser, i hvor høj grad begrænsede økonomiske ressourcer fremmede eller hæmmede den seneste innovation eller det seneste innovationsarbejde – alt efter om arbejdspladsen har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019 eller kun udført innovationsarbejde, der (endnu) ikke har ført til en innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Tænk konkret på den seneste innovation/det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationen/innovationsprocessen?” med underspørgsmålet ”Begrænsede økonomiske ressourcer”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der enten har indført en innovation eller udført innovationsarbejde i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.988.

Åben illustration "Innovationsarbejde er ofte hæmmet af begrænsede økonomiske ressourcer" Download illustration

Case

Videoløsning giver en mere ensartet håndtering af borgeren

En brugervenlig videoplatform med fokus på sikker datadeling har gjort det nemt for medarbejdere i Aarhus Kommune at optage og dele vejledninger og instrukser internt i og mellem afdelingerne. Optagelserne sker i samarbejde med borgeren, der nu oplever en mere ensartet håndtering fra de forskellige medarbejdere, de møder i deres hverdag. Løsningen har samtidig halveret medarbejdernes tidsforbrug på instruktionspligt.

Læs hele casen her

Værktøj

Gå i værktøjskassen til innovation

Københavns Universitet har udviklet en værktøjskasse til innovation og entreprenørskab, der indeholder beskrivelser og vejledninger til en lang række af de mest udbredte innovationsmetoder. Læs mere