Begrænsede ressourcer fremmer ofte innovationer igangsat af økonomisk pres

Figuren viser, hvor ofte begrænsede økonomiske ressourcer virker hæmmende og fremmende, når innovationen er igangsat pga. økonomisk pres, sammenlignet med hvor ofte begrænsede økonomiske ressourcer virker hæmmende og fremmende når innovationen ikke er igangsat pga. økonomisk pres. Den samlede forskel på hvor ofte ny begrænsede økonomiske ressourcer virker hæmmende og fremmende er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene "Ved ikke" og "Ikke relevant" er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.