HÅNDTER ØKONOMIEN

37 %
af offentlige innovationer er finansieret af kilder uden for arbejdspladsens eget budget.

Åben illustration HÅNDTER ØKONOMIEN Download illustration

Arbejdspladsens eget budget medfinansierer mere end halvdelen af offentlige innovationer

Figuren viser, hvordan arbejdspladsens seneste innovation er finansieret. Figuren bygger på spørgsmålet: "Hvordan er den seneste innovation finansieret?". Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de 2 %, der har svaret "Ved ikke". Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Arbejdspladsens eget budget medfinansierer mere end halvdelen af offentlige innovationer" Download illustration

Nye innovationer er ofte finansieret af kilder uden for arbejdspladsens eget budget

Figuren viser finansieringskilder uden for arbejdspladsens eget budget for innovationer, der er den første af sin slags, inspireret af andre løsninger, men tilpasset og i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Bemærk at innovationer kan være finansieret af både centrale midler i egen organisation og finansieringskilder uden for egen organisation. Forskellen inden for hver af de to overordnede finansieringskilder er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren viser ikke finansieringskilder for de arbejdspladser, der har svaret "Ved ikke" til, om innovationen er genbrug af andres løsninger. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.704.

Åben illustration "Nye innovationer er ofte finansieret af kilder uden for arbejdspladsens eget budget" Download illustration

"Vi skal så langt øjet rækker løse flere og sværere problemer for stadig færre ressourcer. Det skal vi gøre til en varig motivationskilde – ikke en brændende platform, som man ikke kan stå på ret længe. Vi kan som offentlige medarbejdere og ledere være stolte over at skabe værdi for – og sammen med – borgere og virksomheder for færre ressourcer. Vi skal derfor stjæle med stolthed af andres innovationer og være bedre til at tilpasse, genbruge og dele med hinanden. Samtidig skal vi finde mod til at rydde ud i uklare og uhensigtsmæssige mål, mandater og arbejdsgange, der ikke skaber værdi. Det gode budskab er, at når vi deler med hinanden, kan snævre økonomiske rammer, innovation og arbejdsglæde gå hånd i hånd i en langtidsholdbar offentlig sektor."

Åben citat fra Claus Holm, chef, Udvikling og Kommunikation, Furesø Kommune

Claus Holm, chef, Udvikling og Kommunikation, Furesø Kommune

Kontakt: 72 16 40 48
clho@furesoe.dk

Case

Ny ungeindsats sender unge i uddannelse og sparer millioner

På godt to år har Brønderslev Kommune nedbragt antallet af unge på uddannelseshjælp fra 360 til 230 og sparet millioner af kroner. Det er bl.a. resultatet af et nyt UngeCenter, der via en tværfaglig og helhedsorienteret indsats hjælper de unge i uddannelse.

Læs hele casen her

Begrænset økonomi spiller en positiv rolle i en ud af fire offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor begrænset økonomi spille en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for begrænset økonomi i mindst ét af to spørgsmål: Om økonomisk pres har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om begrænset økonomi i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 26 %, fordi begrænset økonomi kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Begrænset økonomi spiller en positiv rolle i en ud af fire offentlige innovationer" Download illustration

Begrænsede ressourcer fremmer ofte innovationer igangsat af økonomisk pres

Figuren viser, hvor ofte begrænsede økonomiske ressourcer virker hæmmende og fremmende, når innovationen er igangsat pga. økonomisk pres, sammenlignet med hvor ofte begrænsede økonomiske ressourcer virker hæmmende og fremmende når innovationen ikke er igangsat pga. økonomisk pres. Den samlede forskel på hvor ofte ny begrænsede økonomiske ressourcer virker hæmmende og fremmende er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene "Ved ikke" og "Ikke relevant" er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Begrænsede ressourcer fremmer ofte innovationer igangsat af økonomisk pres" Download illustration

Case

Optimerede sagsgange høvlede kæmpe sagspukkel ned

10 måneder har Energistyrelsen høvlet af sagsbehandlingstiden for klagesager om energimærker ved at LEAN-optimere sagsbehandlingen. Borgerne slipper for at vente, antallet af fejl vurderes at være faldet, og medarbejderne er sluppet af med en stressende sagspukkel.

Læs hele casen her

"Kommunerne står i meget store økonomiske udfordringer, og det påvirker innovationsarbejdet. På den ene side har vi endnu mere brug for den effektivitet og kvalitet, innovation kan skabe. På den anden side er det blevet sværere at finde ressourcerne til at innovere. I den situation er det bedste, man kan gøre at være tydelig, eksplicit og hudløst ærlig omkring betydningen af de økonomiske forhold i innovationsprocesser. Nogle gange kan det virke som en katapult for innovation. Andre gange kan det i det mindste være hjælpsomt for processen åbent at anerkende, at det selvfølgelig kan være frustrerende at skulle forsøge at præstere nyt for mindre."

Åben citat fra Tim Jeppesen, Programdirektør, Nakskov 2030, fhv. kommunaldirektør, Kerteminde Kommune

Tim Jeppesen, Programdirektør, Nakskov 2030, fhv. kommunaldirektør, Kerteminde Kommune

Kontakt: 65 15 15 15 
tij@kerteminde.dk

Case

Herning viser vejen til en bedre børn- og ungeindsats

Med udsigt til besparelser valgte Herning Kommune at investere i indsatsen over for udsatte børn og unge. I tre distrikter indførte kommunen en ny model efter svensk inspiration, der fokuserer på forebyggelse og barnets ret til en så ‘normal’ opvækst som muligt. Det bragte antallet af anbringelser ned med 15 pct. og gav et fald i udgifter på 6 mio. kr.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download publikationen: Når værdien er i kroner

Mange leder efter columbusægget, hvor en effektivisering kan gennemføres med kvaliteten i behold. Og nogle finder det. Her er 10 innovationer med økonomisk gevinst.

Gå til side