Faglige relationer eller netværk er den vigtigste inspirationskanal for innovationer, der er inspireret af andres løsninger eller en kopi

Figuren viser gennem hvilke kanaler, arbejdspladser har hentet inspiration til genbrugte innovationer, dvs. innovationer, der er inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af inspirationskanalerne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Ad hvilke(n) kanal(er) hørte I om løsningen, som I er inspireret af/har kopieret?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, hvor den seneste innovation er er inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 14 %, der har svaret ”Andet” eller den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.349.