Der skabes mange typer værdi, når private virksomheder spiller en positiv rolle

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når private virksomheder spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne effektivitet og borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når private virksomheder spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne kvalitet, medarbejdertilfredshed og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.