FIND LØSNINGER MED FONDE

10 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med fonde

Åben illustration FIND LØSNINGER MED FONDE Download illustration

Fonde spiller en positiv rolle i en ud af ti innovationer i den offentlige sektor

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor fonde spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for fonde i mindst ét af fire spørgsmål: Om fonde har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om fonde i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation, om der er samarbejdet med fonde om den seneste innovation og om fonde har medfinansieret den seneste innovation. De fire spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De fire delelementer summerer til mere end 10 %, fordi fonde kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Fonde spiller en positiv rolle i en ud af ti innovationer i den offentlige sektor" Download illustration

Der skabes mange typer værdi når fonde spiller en positiv rolle i offentlig innovation

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når fonde spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne kvalitet og borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når fonde spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne effektivitet, medarbejdertilfredshed og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der skabes mange typer værdi når fonde spiller en positiv rolle i offentlig innovation" Download illustration

Case

Fonde og kommuner finder nye hjem til hjemløse unge

I et partnerskab mellem kommuner og fonde bliver mellem 10 og 20 procent af boligerne på fondenes private kollegier reserveret til hjemløse unge. Omkring 20 unge har indtil videre fået et sted at bo via ordningen, som i det første år forventes at medføre en samfundsøkonomisk nettogevinst på 106.000 kr. pr. borger i form af sparede udgifter til bl.a. herberger og indsatser til psykiatri og sundhed.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Skab løsninger, der kan kopieres og bruges af andre

Jesper Nygård er administrerende direktør i Realdania og næstformand i Fondenes Videnscenter. Realdania har det byggede miljø som arbejdsfelt og har gennem årene støttet mere end 3.350 projekter over hele landet. Den filantropiske forening har bl.a. fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer i samarbejde med andre aktører. Læs ekspertens råd

Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet internt, eksternt eller både internt og eksternt om arbejdspladsens seneste innovation. Procentandelene for internt og for eksternt samarbejde medregner ikke de arbejdspladser, der har samarbejdet både internt og eksternt. Internt samarbejde dækker over arbejdspladser, der har samarbejdet med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde, mens eksternt samarbejde dækker over de arbejdspladser, der har samarbejdet men mindst én ekstern samarbejdspartner, fx offentlige arbejdsplader uden for egen kommune/region/ministerområde, borgere eller private virksomheder. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der hverken har samarbejdet internt eller eksternt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde" Download illustration

Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation

Figuren viser hvilke eksterne samarbejdspartnere offentlige arbejdspladser har samarbejdet med om arbejdspladsens seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de arbejdspladser, der kun har samarbejdet internt eller slet ikke samarbejdet om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation " Download illustration

Case

Hjemmeside forebygger mistrivsel blandt børn og unge

Mindhelper.dk gør viden om mental sundhed og hjælp til forebyggelse af psykisk mistrivsel lettere tilgængelig for børn og unge. En ekstern evaluering viser, at hjemmesiden allerede inden for det første projektår havde 20 procent flere besøgende end målsat, og at de unge i høj grad vil anbefale siden til en ven. Dertil giver fagpersoner udtryk for, at de oplever siden som relevant og kan anvende den som kommunikativt redskab.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er CO-PI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Værktøj

Få faglig sparring og netværk om fondssamarbejde

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til daglig arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde. Læs mere