BRUG MEDARBEJDERNES IDEER

87 %
af de offentlige innovationer har medarbejderne i en positiv rolle.

Åben illustration BRUG MEDARBEJDERNES IDEER Download illustration

Medarbejderne spiller en positiv rolle i ni ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor medarbejderne spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for medarbejderne i mindst ét af to spørgsmål: Om medarbejderne har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om medarbejderne i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 89 %, fordi medarbejderne kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Medarbejderne spiller en positiv rolle i ni ud af ti offentlige innovationer" Download illustration

Medarbejderne skaber mange typer værdi i offentlige innovationer

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når medarbejderne spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når medarbejderne spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne effektivitet og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet "Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?". Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Medarbejderne skaber mange typer værdi i offentlige innovationer" Download illustration

Case

Kemopumpe sparer sengeplads og sætter kræftpatienter fri

550 sengedage fordelt på 75 patienter har Hæmatologisk Klinik ved Rigshospitalet sparet i løbet af knapt to år ved at give kemoterapi med en bærbar pumpe i stedet for at indlægge patienterne. En sengedag for en leukæmipatient koster gennemsnitligt mellem 5.000 og 6.000 kr. Samtidigt kan patienterne leve et mere normalt liv sammen med deres pårørende og udsættes bl.a. for mindre risiko for hospitalsinfektioner.

Læs hele casen her

"Vi ved, at medarbejderne har et enormt innovationspotentiale, som kan være nøglen til så mange udfordringer i vores samfund. Det gælder både den grønne omstilling, udviklingen og brugen af nye teknologier samt at skabe en bedre velfærd for borgerne. Det understreger, hvor vigtigt det er, at styringen og ledelsen af den offentlige sektor har fokus på medarbejderinddragelse"

Åben citat fra Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Kontakt: 35 24 61 05
LRI@fho.dk

Ledere og medarbejdere igangsætter oftest offentlig innovation

Figuren viser, hvem eller hvad der førte til, at arbejdspladsens seneste innovation blev igangsat. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af igangsætterne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge op til tre svarmuligheder. Figuren viser ikke de 21 %, der har svaret ”Andet” og den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

 

Åben illustration "Ledere og medarbejdere igangsætter oftest offentlig innovation" Download illustration

Medarbejdere og samarbejde på tværs fremmer offentlig innovation

Figuren viser, i hvor høj grad en række faktorer fremmede eller hæmmede den seneste innovation. Procenterne til højre viser den samlede andel, der har svaret ”Fremmede i nogen grad” og ”Fremmede i høj grad” til den enkelte faktor, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede andel, der har svaret ”Hæmmede i nogen grad” og ”Hæmmede i høj grad”. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Medarbejdere og samarbejde på tværs fremmer offentlig innovation" Download illustration

Case

I Billund er Park- og Vejmedarbejderne også turistguider

I Billund Kommunes afdeling for Park & Vej har medarbejderne fundet en løsning, som klæder dem bedre på til at tage sig af henvendelser fra forbipasserende borgere og til at hjælpe turister med at finde vej. Dermed yder medarbejderne en service, som kommunen ikke på anden måde ville have ressourcer til at tilbyde.

Læs hele casen her

"For det første skal man give medarbejderne den fornødne plads i hverdagen til, at de kan løfte blikket og tænke på, hvordan man kan udvikle en indsats i fremtiden. For det andet må man skabe rum, hvor medarbejderne kan tale sammen på kryds og tværs i organisationen. For det tredje skal de gode ideer nedefra komme til ledelsens kendskab, så de kan forstørres op og virkelig give effekt på bundlinjen. Og endelig må man udvikle en kultur, hvor innovation bliver anerkendt som karrierefremmende på lige fod med den sikre drift."

Åben citat fra Jacob Torfing, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Jacob Torfing, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Kontakt: 46 74 21 85
jtor@ruc.dk

Case

Kommunalt-privat samarbejde skåner kloakker, miljø og pengepung

Sammen med en lokal virksomhed har Ikast-Brande Kommune udviklet et særligt permarør i porøs beton, der tillader vand fra store regnskyl at sive igennem. Det kan lede regnvand væk fra vejbanen og direkte ned i jorden. Opfindelsen gør en ellers dyr udvidelse af kloaknettet mindre presserende og er indtil videre installeret langs fem veje i kommunen.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download COI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er COI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side