Omlagt inklusionsindsats leverer stabilitet og besparelser

3 mio. kr. sparer Gentofte Kommune årligt efter at have erstattet et centralt korps af støttepædagoger med decentralt forankrede medarbejdere og efteruddannelse af pædagoger lokalt på institutionerne. Børnene oplever i mindre grad at være årsag til “problemer” og hjælpes til at indgå i fællesskaber med de andre børn, og pædagogerne oplever at levere en bedre kvalitet.

Når et barn i kommunens institutioner blev visiteret til ekstra støtte, faldt den enten i form af en pose penge til pædagogtimer eller en periode, hvor en medarbejder fra kommunens centrale korps af støttepædagoger tilbragte tid med barnet.

Støttepædagogkorpset er omorganiseret, så en mindre gruppe støttepædagoger nu er tilknyttet særlige institutioner med plads til børn med fysisk eller psykisk handikap.Er der faglige udfordringer på en af de almindelige institutioner, besøger en af støttepædagogerne stuen for at udvikle en ny praksis sammen med de lokale pædagoger. 300 pædagoger er sideløbende blevet efteruddannet i social inklusion for at støtte op om indsatsen, der nu fokuserer på at få gruppen til at fungere i stedet for at være knyttet til det enkelte barn. Den nye model er billigere for kommunen og sikrer en mere sammenhængende og kontinuerlig indsats for børn i udsatte positioner, som hjælpes til at indgå i fællesskaber med andre. Efteruddannelsen af pædagogerne er finansieret med de generelt afsatte midler til efteruddannelse.

Fire råd til genbrug af løsning:

• Inddrag medarbejderne i prøvehandlinger for at skabe medejerskab.
• Kommunikér strategisk for at få alle nøglepersoner med på vognen.
• Sørg for, at organisationen er indstillet på at give med- og ikke modspil til forandringerne.
• Tydeliggør kriterierne for succes.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt: 

Michael Andersen, pædagogisk leder,
39 98 40 68, mian@gentofte.dk

Maria Haupt Larsen, pædagog, Jægersborg Vuggestue og Børnehave,
39 75 00 40, mahl@gentofte.dk