Mandefællesskaber styrker mental trivsel

Møde i mandefællesskabet

Målgruppe: Mænd 60+

En stor ulighed i sundhed mellem mænd og kvinder blev i Roskilde Kommune startskuddet til dannelsen af et fællesskab kun for mænd over 60 år. Mandefællesskaberne danner en tryg ramme, hvor mænd kan mødes og dele deres udfordringer med hinanden. Det varige fællesskab har stor betydning for mændenes trivsel og identitet.

I Sundhedscentret i Roskilde Kommune var mænd ofte underrepræsenterede blandt deltagerne i de forebyggende indsatser. Både lokalt og nationalt er der et ønske om at gøre op med uligheden i sundhed mellem kønnene i samfundet og få flere mænd med i fællesskabet. Uligheden ses bl.a. ved, at mænd har færre og svagere relationer end kvinder. Manglende netværk har stor betydning for folkesundheden, da svage sociale relationer er forbundet med højere dødelighed og sygelighed og dårlig trivsel.

Under Mænds sundhedsuge i 2017 lavede Roskilde Kommune et ’Sund Aldrings-kursus’ kun for mænd, hvilket viste sig at være en succes. Her delte deltagerne ud af meget personlige emner og problemstillinger. Mændene fra kurset dannede efterfølgende det første Mandefælleskab for mænd 60+ i samarbejde med en sundhedskonsulent fra Sundhedscentret. Siden 2018 er der etableret 13 Mandefællesskaber med over 80 mænd i alderen 57-89 år. Hvert fællesskab består af 5-8 mænd, der efter fire guidede opstartsmøder er selvkørende og fortsætter med at mødes 2-3 timer hver 14. dag til mandesnak eller udflugter på egen hånd. Borgere fra målgruppen har været inddraget i udviklingsprocessen siden begyndelsen. Den nye løsning giver mændene mulighed for selv at bestemme rammerne og formen for fællesskabet. Mændene har tavshedspligt og kan derfor i trygge rammer dele sårbare og fortrolige fortællinger med hinanden, og netop dette har vist sig at være essentielt for dannelsen af de langvarige og nære relationer. Fra 1. juli 2021 er projektet overdraget til Røde Kors Roskilde, der fortsætter samarbejdet med kommunen. Der er i den forbindelse udarbejdet en håndbog for Mandefællesskaber, der giver vejledning i, hvordan fællesskaberne startes op. Projektet er evalueret ved hjælp af både spørgeskema med validerede målemetoder og flere runder kvalitative interviews med de deltagende mænd. Evalueringen viser, at fællesskabet styrker mændenes mentale trivsel i bred forstand. Jo længere tid mændene har været i et Mandefællesskab, jo færre tegn på ensomhed har de og samtidig har de mindre risiko for at udvikle en depression eller stressbelastning. Evalueringsresultaterne er også brugt til at justere, hvordan grupperne sammensættes, da sammensætningen har stor betydning for, om mændene kan se sig selv i Mandefællesskabet.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Henrik Leth, frivillig aktivitetsleder, Røde Kors Roskilde
40 12 74 10, henlet@rodekors.dk

Jeanne Schlenzig, projektleder Mandefællesskaber 60+, Roskilde Kommune
46 31 77 02, jeannes@roskilde.dk