Innovation i offentlig-privat samarbejde

Der er stor værdi ved innovation i offentlig-privat samarbejde.

Når offentlige organisationer og private virksomheder samarbejder om innovation, skaber det værdi både for den enkelte offentlige organisation, virksomheden og samfundet.

CO-PI kan hjælpe dig med at lykkes med innovation i offentlig-privat samarbejde.

Det gør vi ved at udvikle værktøjer og ressourcer – og ved at hjælpe direkte med fx sparring og oplæg.

Kontakt os direkte og få hjælp

Er du offentlig eller privat aktør?

CO-PI er til for at understøtte offentlig innovation, men det sker ofte med bidrag fra private virksomheder.

Vælg kategori og se, hvad vi konkret kan gøre for dig:


Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Den offentlige sektors indkøbsmuskel er stor og kan udnyttes bedre, især hvad angår innovative offentlige indkøb.

CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative indkøb kan sikre større volumen og mere innovationshøjde, så flere og mere innovative løsninger kan udvikles og implementeres.

Prøv modellen ved at klikke her:

Skab skala i innovative offentlige indkøb

Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb.

Hvorfor er innovation i offentlig-privat samarbejde vigtigt?

Vi står over for komplekse samfundsudfordringer, fx klimakrisen og den demografiske udvikling, som vi kun kan løse gennem et styrket samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Offentlig-privat samarbejde om innovation vil derfor spille en afgørende rolle i de kommende års samfundsudvikling.

Offentlig-privat samarbejde om innovation er fordelagtigt for begge parter og for samfundet, da det åbner et innovationsrum, som ingen af de to sektorer ville kunne skabe alene.

Et fælles arbejde om at forstå problemet og udvikle løsningerne sammen øger sandsynligheden for, at man kan drage fordel af parternes forskelligartede kapacitet og kompetence.

Den offentlige part får mulighed for at udvikle løsninger, der rammer konkrete behov. Løsninger, som er gennemtestede af brugerne — borgere og medarbejdere – og målrettet kulturen og arbejdsprocesserne i den givne organisation.

Private virksomheder får et indblik i reelle behov samt adgang til brugere, der kan give dem feedback på deres løsning. Derved øges muligheden for at skabe konkurrencedygtige og kvalificerede produkter, der kan skaleres.

Spørgsmål og svar om innovation i offentlig-privat samarbejde:

Offentlig innovation er ikke et rent offentligt fænomen. Talrige andre aktører bidrager til den offentlige innovation og dermed den værdi, som skabes i den offentlige sektor.

Hver fjerde offentlige innovation sker i samspil med private virksomheder. Virksomhederne er dermed blandt de foretrukne eksterne samarbejdspartnere om innovation.

Virksomheder kan fx levere eller medudvikle innovative produkter og services til borgere og andre virksomheder

I den klassiske form for offentlig-privat samarbejde (OPS) optræder den offentlige arbejdsplads som indkøber, der sender en opgave i udbud på det private marked.

Hovedformålet er her at afprøve markedet med hensyn til både pris og kvalitet. Et udbud medfører ikke automatisk innovation, fx fordi det primære formål med udbuddet kan være et andet.

Er ambitionen med samarbejdet innovation, kan udbuddet udformes på forskellige måder, der øger chancen for innovation. Det kan fx være udbud med funktionskrav eller innovationsklausuler, et udbud med markedsdialog, offentlig-privat partnerskab (OPP) eller offentlig-privat innovationspartnerskab (OPI).

Læs om OPI som innovationstilgang > 

Offentlig-privat samarbejde om innovation kan have mange forskellige former afhængigt af behov, organisering, udbud, målsætninger og kontrakter.

Samarbejdet kan enten være mere uforpligtende og uden indgåelse af skriftlige aftaler eller mere formelt med indgåelse af en juridisk aftale, der regulerer alle forhold i samarbejdet. Endelig kræves der i mange tilfælde som følge af Udbudsloven, at der gennemføres et formelt udbud inden indgåelse af en samarbejdskontrakt.

Her kan du læse om de mest almindelige former for udbud og samarbejde om innovation:

Klassisk udbud

En udbredt form for samarbejde om innovation er et klassisk udbud, hvor udbudsmaterialet beskriver de konkrete problemer den offentlige myndighed ønsker løst, frem for at specificere, hvordan den private leverandør skal løse problemerne.

Det kan fx gøres ved at lave et udbud, hvor kravene til løsningen er formuleret som funktionskrav, eller ved at have innovationsklausuler indbygget i udbuddet. Dialogen med markedet i et klassisk udbud er forholdsvis begrænset forud for udbudsproceduren, og er derfor mest velegnet til situationer, hvor ordregiveren ved præcist, hvad man skal anskaffe.

Fordelen ved processen er, at den kan afvikles på forholdsvis kort tid, og i de fleste situationer vil den kræve færre ressourcer end andre udbudsprocesser.

Udbud med markedsdialog

I situationer, hvor man som offentlig myndighed ikke er helt sikker på, hvad markedet kan tilbyde, er det en god ide at bruge lidt flere kræfter på en markedsdialog forud for selve udbudsproceduren.

Det kan også være i situationer, hvor man gerne vil have markedets input til, hvordan man designer den mest hensigtsmæssige konkurrence for at sikre, at man vælger den leverandør, som bedst tilgodeser ens behov.

Der er vide rammer for at gennemføre markedsdialog, som kan bestå af møder, konferencer, høringer mv. Her skal det dog sikres, at de oplysninger, som deles i markedsdialogen, ikke stiller nogle tilbudsgivere bedre end andre, når selve udbuddet skal gennemføres.

Offentlig-privat partnerskab (OPP)

Et offentlig-privat partnerskab (OPP) er kendetegnet ved, at etablering, drift og vedligeholdelse sammentænkes i udbuddet af en offentlig investering, som regel i form at et bygge- og anlægsprojekt.

OPP har en relativ lang løbetid, hvilket giver den private samarbejdspartner mulighed for at præsentere de mest effektive løsninger på tværs af anlæg og vedligeholdelse over en længere periode.

Den lange løbetid kan give et større innovationsrum, da en investering i nyudvikling tidligt i kontraktperioden bedre kan nå at tjene sig hjem senere.

Offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI)

Offentlig-privat innovationssamarbejde er en samarbejdsmodel, hvor offentlige og private aktører med afsæt i samfundsbehov eller en konkret problemstilling i samarbejde forsøger at finde og skabe innovative løsninger.

Et OPI har oftest til formål at udvikle en konkret løsning i form af innovative services eller produkter, der kan købes og tages i brug. Samarbejdet kan dog også have til formål at generere idéer eller afdække teknologier, der kan løse overordnede udfordringer, men uden at der skal ske indkøb og implementering.

OPI-projekter har ifølge forskningen større sandsynlighed for at lykkes, hvis en række forskellige forudsætninger er opfyldt. Det handler især om formålsbeskrivelse, tillid mellem parterne, relevante kompetencer, afklaring af ressourcer til finansiering, ledelsesmæssig opbakning samt tid til, at medarbejderne kan bidrage til projektet.

Offentlig-privat samarbejde om innovation kræver som minimum viden om tilgangen og kendskab til konkrete værktøjer. Samtidig skal der være fokus på den tillidsfulde dialog og en klar fordeling af ansvar og ressourcer.

Det giver gode vilkår for et tæt parløb mellem de involverede private udviklere og de offentlige ledere og medarbejdere, som kender til den konkrete udfordring, der skal findes nye løsninger på.

Omfattende offentlig-privat innovationsarbejde kræver grundigere forberedelse og en større projektorganisation med forskellige, faglige kompetencer og eventuelt samarbejde på tværs af organisationen.

Overvejer eller skal du i gang med et offentlig-privat innovationsarbejde er der god hjælp at hente i en række guides og værktøjer:

Vejledning om de fleksible udbudsformer:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsloven indeholder vejledning i gennemførelse af udbud efter de forskellige udbudsprocedurer, herunder udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber.

→ Læs vejledning

Procesmodel for innovationspartnerskaber:

Erhvervsstyrelsen har udviklet en procesmodel, som guider den offentlige og private part igennem fem faser af et succesfuldt innovationspartnerskab: opstart, markedsdialog, udbud, innovationsforløb og indkøb.

→ Læs procesmodel

OPI-håndbog: 

Gate21 har lavet en håndbog er til dig som offentlig myndighed, der har valgt eller overvejer at igangsætte OPI sammen med private virksomheder og/eller vidensinstitutioner Håndbogen tager dig igennem både juridiske og processuelle overvejelser, og den giver dig gode råd til arbejdet med de forskellige faser. 

→ Læs håndbogen

OPI-toget:

Et værktøj, hvor man bliver ført gennem faserne i forskellige typer processer for innovativt indkøb og offentlig-privat innovationssamarbejde. Undervejs får man viden om typiske aktiviteter, faldgruber og opmærksomhedspunkter.

Værktøjet er udviklet for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

→ Se OPI-toget

Procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb:

CO-PI's procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative indkøb er en metode til at skalere OPI-effekterne og et bud på, hvordan der kan skabes agil udvikling fra enkeltprojekter til nye markeder.

Modellen er udviklet af CO-PI med inspiration fra det norske Leverandørutviklingsprogram (LUP).

→ Se CO-PI's procesmodel

Toolkit for PCP og PPI:

Toolkittet indeholder værktøjer til prækommercielle indkøb (PCP) og innovativt offentligt indkøb (PPI). Det indeholder tre moduler og er målrettet formuleringen af politik og strategi, samt gennemførelsen af selve indkøbet.

Tool-kit’et er udviklet af EAFIB, som er finansieret af EU-kommissionen.

→ Se toolkit for PCP og PPI

Innovation i offentlig-privat samarbejde sker allerede mange steder rundt omkring i landet. I kommuner, i regioner, i staten, i fællesskaber og klynger på tværs af sektorer. 

Du kan finde din næste samarbejdspartner på CO-PI's Indkøbsliste. Her får du en oversigt over aktører, der arbejder med at fremme og gennemføre innovative offentlige indkøb.

Oversigten rummer helt, delvist eller indirekte offentligt finansierede aktører, partnerskaber og klynger, der arbejder konkret med at udvikle innovative offentlige-private samarbejder og med at understøtte eller gennemføre innovative offentlige indkøb.

Innovative indkøb handler om, at den offentlige og private sektor i et samspil finder nye måder at bruge kendte løsninger på eller udvikle helt nye løsninger.

Det er fx et innovativt indkøb, hvis et plejehjem erkender et problem for demente, der ikke findes en løsning på i dag, og etablerer et offentligt-privat samarbejde om at udvikle en sensorteknologisk løsning på problemet, som den private virksomhed leverer.

Ved at samle viden, ressourcer og kompetencer fra både offentlige og private virksomheder og samarbejde på tværs kan man skabe resultater, som ingen af parterne ville kunne opnå på egen hånd.

Der ligger et stort potentiale for øget innovationshøjde og skala i innovative indkøb gennem offentlige fællesprocesser. Det vil sige faciliterede processer, hvor flere offentlige aktører samles i dialog og udvikling med hinanden og markedet, inden et indkøb foretages.

Igennem en bredere dialogproces kan man nå frem til konkret afklaring af offentlige behov, som flere indkøbere deler, hvilket øger sandsynligheden for, at der kan indkøbes og produceres løsninger i større skala. Den større tillid til et fremtidigt marked øger leverandørernes muligheder for og interesse i at investere i udviklingen af nye løsninger.

CO-PI har udviklet en model ­for, hvordan der kan skabes agil udvikling fra enkeltprojekter til nye markeder — Procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative indkøb.

Via en fællesproces med seks centrale skridt, som skal tages før en aftale om et konkret indkøb indgås, opnås fra begyndelsen den skala, som muliggør, at også mere radikale nye løsninger kan finde vej.

Flere værktøjer og materialer

Gå på opdagelse i CO-PI's værktøjer og materialer.

Indkøbslisten IOI Jun21

Aktører inden for offentlige innovative indkøb

Materialer

Materialer og udgivelser

Innovationsbarometeret

Innovationsbarometeret

Nyheder

Nyheder om offentlig-privat innovation

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig med dit innovationsarbejde, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.

-->