Nyt klimaværktøj kan fremme innovation – og reducere CO2 i byggeri og anlæg

Vejdirektoratet har lanceret et nyt værktøj, der kan bruges til at stille krav om CO2-reduktioner ved udbud af infrastruktur-projekter. Værktøjet ventes at blive en ny fælles, national model til klimaanalyser i bl.a. bygge- og anlægsbranchen.

At anlægge nye veje, jernbaner og metrolinjer medfører udledning af store mængder CO2.

Aktørerne i bygge- og anlægssektoren har derfor fokus på deres klimaaftryk og på, hvordan de kan bidrage til, at Danmark når det nationale mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Men hvordan sikrer man sig, at bygherrer, entreprenører og underleverandører bruger de samme datatyper, metoder og modeller, når klimaaftrykket af eksempelvis en ny motorvejstrækning skal beregnes?

Læs også: 3 fordele ved innovative offentlige indkøb

Nyt værktøj sikrer samme sprog

Svaret er InfraLCA. Bag dette lidt kryptiske navn gemmer sig et nyt, brugervenligt værktøj, der gør det muligt at analysere CO2-emissioner ved alle former for projekter og aktiviteter på infrastrukturområdet.

Dermed kan offentlige bygherrer fx nemmere stille krav om CO2-besparelser i udbud og indkøb, og det bliver klart for alle parter i projektet, hvordan klimapåvirkningen bestemmes ved en fælles tilgang.

"Det nye værktøj sikrer, at vi alle taler samme sprog, når vi opgør CO2-emissioner og stiller krav om reduktion. Hvis alle har forskellige definitioner og målemetoder, kan tingene nemt at gå i hårdknude, og så lykkes vi ikke med klimamålsætningen," siger projektleder Christian Axelsen fra Vejdirektoratet, som har stået i spidsen for at udvikle værktøjet.

En ny fælles standard

InfraLCA indeholder en database og er en model til klimaanalyser, hvor CO2-aftrykket for alle produkter og processer i et infrastrukturprojekt beregnes ud fra et livscyklusperspektiv (også kaldet vugge-til-grav eller vugge-til-vugge).

Det afspejles i de tre bogstaver 'LCA', som står for Life Cycle Assesment.

Vejdirektoratet har allerede taget værktøjet i brug til analyser af klimaeffekterne på forskellige større projekter som fx Nordhavnstunnellen, og nu stilles InfraLCA frit til rådighed som en fælles model for hele infrastrukturbranchen i Danmark.

Dermed kan alle aktører bruge modellen til at få sammenlignelige resultater af CO2-effekten af deres projekter.

Nye klimakrav i projekter

InfraLCA udspringer af en regnemodel kaldet VejLCA, som Vejdirektoratet oprindelig udviklede til brug i vejprojekter.

I de seneste måneder er VejLCA blevet suppleret til et bredere værktøj for hele infrastrukturbranchen i samarbejde med blandt andre Banedanmark, og navnet er blevet ændret til InfraLCA, så det reflekterer, at modellen kan anvendes bredt i infrastrukturprojekter.

Vejdirektoratet bruger i dag værktøjet til at stille krav til leverandører om dokumentation for CO2-udledningen for de enkelte produkter og processer. Det sker i form af såkaldte tredjepartscertificerede miljødeklarationer. Det vil sige, at en anden part end leverandøren selv, fx et konsulenthus, skal dokumentere de forskellige materialers og processers klimaaftryk.

Læs også: Norge går foran med innovative offentlige indkøb: Nye klimavenlige hurtigbåde på vej

Leverandører kan få point

Når klimaaftrykket er beregnet én gang, fremgår det af leverandørernes tilbudslister. Herfra henter InfraLCA data til at beregne egne CO2-aftrykket i projektet ud fra livscyklusperspektivet.

På den måde får man en 'baseline' med minimumskrav, som gør det muligt fremover at anvende InfraLCA i udbud, hvor der stilles nye klimakrav til projekter.

"Man kan i nær fremtid forestille sig tildelingskriterier, hvor leverandører kan få point i en udbudsproces for at levere yderligere CO2-reduktioner, som kan dokumenteres via InfraCLA. Derved skabes et incitament til at effektivisere egne arbejdsgange ved fx at udnytte råstoffer bedre, øge genbrugspotentialet med mere," fortæller Christian Axelsen.

Begge parter sparer tid

Projektlederen understreger, at det netop er det fælles beregningsgrundlag via InfraLCA, der gør det muligt at stille krav til leverandørerne og dermed skabe incitamenter for den grønne omstilling i markedet.

Derudover rummer værktøjet også andre fordele for både indkøbere og leverandører på infrastrukturområdet.

"Begge parter sparer tid, når man har den samme tilgang. InfraLCA giver en fælles og bedre platform for kommunikation, og dokumentation under udførelsen af entreprisen foregår også med udgangspunkt i InfraLCA. Det fælles værktøj giver alt i alt en mere effektiv arbejdsgang," siger Christian Axelsen.

Se video: 3 anbefalinger til mere innovation i offentlige indkøb

Åbner rum for innovation

Analysechef i COI Ole Bech Lykkebo ser store perspektiver i det nye beregningsværktøj i forhold til at skabe innovation via offentlige indkøb i både større og mindre infrastrukturprojekter.

"Det er smart, at InfraLCA så at sige måler på output-siden, altså hvad klimaeffekten er af et vej- eller banebyggeri. Dermed kan projekter udbydes med ønske om fx at få størst mulig CO2-reduktion til prisen, og leverandørerne kan byde med forskellige input, fordi værktøjet kan sammenligne forskellige løsninger. Det åbner et stort rum for innovation hos leverandørerne," forklarer Ole Bech Lykkebo.

Med udgangspunkt i den fælles standard for beregning og dokumentation af CO2-aftrykket får leverandørerne frie hænder til at innovere sig frem til den mest effektive CO2-reduktion.

"Det vil medføre øget konkurrence, da forskellige teknologier og løsninger kan komme i spil. Samtidig sikrer modellen med tredjepartscertificerede miljødeklarationer, at offentlige ordregivere hurtigt kan konstatere, at leverandørernes lever op til det, de lover," siger Ole Bech Lykkebo.