e-Distrikt skal sikre bedre udrulning af ny teknologi

Haderslev Kommune etablerer et nyt e-Distrikt - en selvstændig enhed, der skal stå for at teste, designe og implementere nye e-ydelser på velfærdsområdet efter en fast model med tre faser.

Billede: Det nye rådhus i Haderslev Kommune.

Medicinrobotter, skærmbesøg og analysebleer. Digital velfærdsteknologi spiller en afgørende rolle for at løse både nuværende og fremtidige udfordringer i den kommunale plejesektor.

Andelen af ældre borgere stiger, og flere borgere har brug for hjælp. Samtidig er det stadigt sværere at rekruttere medarbejdere til plejesektoren.

I det scenarium kan teknologien løfte noget af arbejdsbyrden og samtidig gøre borgerne mere selvhjulpne og uafhængige.

Volder ofte vanskeligheder

At indføre ny velfærdsteknologi volder imidlertid ofte vanskeligheder i kommunerne.

Det kan være lige fra praktiske problemer med at få de enkelte teknologier til at fungere til udfordringer med at organisere og styre implementeringen af nye teknologiske løsninger til en større gruppe af borgere.

De udfordringer har man sat sig for at løse i Haderslev Kommune. Det skal ske ved at etablere et såkaldt e-Distrikt - en afdeling, som arbejder struktureret med at omdanne ydelser, så velfærdsteknologi bliver et integreret og bærende element i arbejdet med at hjælpe borgerne.

Mange muligheder i velfærdsteknologi

Louise Thule Christensen, afdelingschef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune, fortæller:

"Der ligger mange muligheder i velfærdsteknologi, og vi har afprøvet forskellige løsninger gennem de seneste år."

"Vi løber imidlertid ofte ind i problemer med at få teknologien til at fungere, ligesom vi har kæmpet med processen med at skalere op. Det er ikke lykkedes at udnytte potentialet i de teknologiske muligheder fuldt ud, og det skal e-Distrikt hjælpe os med," fortæller afdelingschefen.

Billede: Louise Thule Christensen er afdelingschef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune.

Billede: Louise Thule Christensen er afdelingschef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune.

Det første af sin slags

Det nye e-Distrikt i Haderslev Kommune vil være det første af sin slags i Danmark. Det etableres i første omgang med omkring 10 medarbejdere, som skal arbejde målrettet med at afprøve og indføre ny teknologi inden for hjemmeplejen, herunder vurdere hvilke borgere, der har behov for hjælp fra digitale løsninger, og hvilke teknologier, der skal prioriteres.

På længere sigt er det planen at udbrede e-Distrikt til andre områder inden for den kommunale service som eksempelvis handicap og socialpsykiatri.

"Vi starter det op i hjemmeplejen for at finde ud af, om det virker. Hvis det bliver en succes, vil vi gerne udbrede det til en mere tværgående funktion i vores forvaltning og gradvist tilføre flere medarbejdere til e-Distrikt. Der kan måske blive tale om en række e-Distrikt-satellitter, når vi skalerer det op," siger Louise Thule Christensen.

Procesmodel i tre faser

Centralt i konceptet for e-Distrikt står en særlig procesmodel, som kommunen har udviklet i samarbejde med konsulentvirksomheden Public Intelligence. I modellen arbejder e-Distrikt i tre overordnede faser:

  1. Test og ydelsesdesign, som involverer 1-2 procent af alle borgere
  2. Stabilisering, som involverer 10-25 procent af borgerne
  3. Drift - den fulde skala med 100 procent af borgerne

Forud for den første fase ligger en klar beslutning fra ledelsen om at sætte testfasen i gang. Den beslutning kan bygge på input fra chefer i organisationen, medarbejdere i driften eller fra inspiration udefra. Imellem hver af de følgende faser ligger også en ledelsesbeslutning om at igangsætte den næste fase.

Udgangspunktet er ikke teknologien

I den første fase - test og ydelsesdesign - beskrives de relevante problemer, som teknologi kan være med til at afhjælpe, og medarbejderne i e-Distrikt designer nye e-ydelser derudfra.

Medarbejderne afdækker og udvælger potentielle teknologier, tester dem i lille skala og laver nye designs af de ydelser og arbejdsgange, som skal indgå i den fremtidige pleje og rehabilitering.

"Udgangspunktet er ikke den teknologiske løsning, men borgernes behov. Det handler om den værdi, teknologien kan skabe for de mennesker, som vi er der for. For nogle borgere vil vi have som målsætning, at de bliver helt uafhængige af os, mens teknologien for andre vil være et supplement til støtten fra hjemmeplejen," siger Louise Thule Christensen.

Figur: Centralt i konceptet for e-Distrikt står en særlig procesmodel, som kommunen har udviklet i samarbejde med konsulentvirksomheden Public Intelligence. Kilde: Haderslev Kommune og Public Intelligence

Figur: Centralt i konceptet for e-Distrikt står en særlig procesmodel, som kommunen har udviklet i samarbejde med konsulentvirksomheden Public Intelligence. Kilde: Haderslev Kommune og Public Intelligence

Stabilisering før skala

Den næste fase - stabilisering - er noget af det, der adskiller e-Distrikt-modellen fra mange andre eksempler på implementering af ny teknologi i den offentlige sektor. I denne fase skal den nye ydelse stabiliseres, så den går fra at kunne leveres i lille skala til at blive leveret i større skala over en længere periode.

Stabiliseringsfasen omfatter oplæring af medarbejdere i brug af den nye teknologi og tilhørende arbejdsgange, inden e-ydelsen udbredes til først 10 procent og dernæst 25 procent af borgere i løbet af stabiliseringsfasen.

Når e-ydelsen er stabiliseret ved 25 procent af borgerne i målgruppen, kan ledelsen tage stilling til, om ydelsen skal bredes ud til 100 procent af borgergruppen. Hvis det besluttes at gå videre, følger fase 3, hvor løsningen rulles ud til alle borgere.

Positive erfaringer fra pilotprojekt

Ideerne i e-Distrikt er allerede delvist prøvet af i et pilotprojekt i en såkaldt fremskudt rehabiliteringsenhed. Denne enhed arbejder med at hjælpe borgere i Haderslev Kommune med hurtigst muligt at vende tilbage til et liv, hvor de er så lidt afhængige af kommunen som muligt.

I pilotprojektet, som blev indledt i marts 2021 og løber frem til september 2021, arbejder to medarbejdere i den fremskudte rehabiliteringsenhed med at afprøve og indføre nye teknologiske løsninger inden for medicinadministration.

Altså velfærdsteknologier, der hjælper borgere med at huske at tage deres medicin på bestemte tidspunkter.

Seks teknologier afprøves

Konkret afprøves seks forskellige teknologier - fra en medicinhusker-app og forskellige typer af digitale medicindispensere, hvor borgerne kvitterer for at have taget deres medicin, til opkald via en tablet, hvor medarbejderne kan se, at borgeren tager sin medicin.

Med undtagelse af en enkelt af medicindispenserne er alle teknologierne nye for Haderslev Kommune, og de borgere, som indtil videre har benyttet teknologierne, er glade for dem.

Det fortæller afdelingsleder Rikke Mølgård Nielsen, som har ansvar for pilotprojektet:

Borgerne er mere selvstændige

"Borgerne synes, det er fantastisk, at de ikke skal stå og vente på, at vi kommer og giver dem medicin. Det giver dem en øget selvstændighed. En anden del af borgerne giver udtryk for, at de er glade for ikke at føle sig overvåget. Nu er det bare en maskine, der minder mig om, at de skal tage deres medicin," siger hun.

Også medarbejderne glæder sig over muligheden for at afprøve og arbejde med nye velfærdsteknologier på en mere struktureret måde.

"Medarbejderne synes, det er spændende. Det er en ny og anderledes måde at arbejde på, hvor det handler meget om at kommunikere med borgerne om den ny teknologiske løsning og skabe tryghed omkring den," fortæller Rikke Mølgård Nielsen.

Billede: Rikke Mølgård Nielsen er afdelingsleder i Haderslev Kommune og har ansvar for pilotprojektet.

Billede: Rikke Mølgård Nielsen er afdelingsleder i Haderslev Kommune og har ansvar for pilotprojektet.

Projekter kan nemt drukne i driften

Rikke Mølgård Nielsen ser store fordele i modellen med et e-Distrikt, for hun har tidligere oplevet udfordringen med at implementere ny velfærdsteknologi.

Det gælder fx teknologien DoseCan - en elektronisk medicinhusker, som Haderslev Kommune allerede introducerede for fem år siden. DoseCan vandt aldrig for alvor indpas i kommunen, da implementeringen druknede i den daglige drift, men nu afprøves teknologien igen i pilotprojektet.

"Det er ofte problemet med ny velfærdsteknologi: Man bruger lidt tid på at sætte sig ind i det og kaster det ud i hele organisationen, hvorefter det drukner i driften. Nu etablerer vi en selvstændig enhed, som arbejder dedikeret med test, ydelsesdesign, afprøvning i lille skala og stabilisering, inden vi ruller det bredt ud," siger Rikke Mølgård Nielsen.

Får afklaret alle spørgsmål og problemer

I pilotprojektet arbejder man ikke fuldstændigt efter den nye 3-fase-model, men teamet får alligevel nogle erfaringer med ideerne og metoderne bag e-Distrikt.

Rikke Mølgård Nielsen glæder sig på den baggrund til at tage fat på opgaven med at etablere det egentlige e-Distrikt, som hun også får ansvar for.

"Den store fordel ved e-Distrikt-modellen er, at vi får afklaret alle spørgsmål og problemer i forhold til den nye teknologi, inden vi ruller den ud i stor skala," siger Rikke Mølgård Nielsen.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Rikke Mølgård Nielsen, afdelingsleder i Haderslev Kommune, på mail: rmni@haderslev.dk / telefon: 23 44 17 81.

Eller Louise Thule Christensen, afdelingschef i Haderslev Kommune, på mail: louch@haderslev.dk / telefon: 30 24 47 94.