Invitation: Deltag i COI's genbrugssessioner og kom i dybden med otte delingsklare løsninger

Deltag i én eller flere genbrugssessioner og mød løsningsejerne bag otte offentlige innovationer, når COI hver tirsdag i november 2020 sætter fokus på delingsklare løsninger.

Delingsklare løsninger

Billede: Til Innovationsdagen 2020 fik deltagerne en smagsprøve på otte delingsklare løsninger.

Kom spadestikket dybere og mød løsningsejerne bag otte offentlige innovationer, som alle har et spændende spredningspotentiale.

Hver tirsdag i november 2020 afholder COI virtuelle genbrugssessioner med fokus på deling og genbrug af gode offentlige løsninger.

Under genbrugssessionerne tager løsningsejerne jer med i et digitalt arbejdsrum, hvor vi lærer mere om de benspænd, strategier, ressourcer, arbejdsgange osv., som har været i spil under løsningens tilblivelse. Der vil blive mulighed for læring, dialog og sparring med både løsningsejerne og andre 'genbrugere', der kan se et potentiale i løsningen.

Hvornår?

3. november kl. 11-11.45: 
Brug af data til øget arealudnyttelse (Gate21)

3. november kl. 13-13.45: 
Virk Assistenten (Erhvervsstyrelsen)

10. november kl. 11-11.45: 
Bliv Digital Kompetent (Region Syddanmark)

10. november kl. 13-13.45: 
Fremtidens bæredygtige vaskeri (Region Midtjylland)

17. november kl. 11-11.45: 
TIM – Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (Aalborg Kommune)

17. november kl. 13-13.45: 
Multibordet Roomie (byLink og Aalborg Kommune)

24. november kl. 11-11.45: 
Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold (Region Syddanmark)

24. november kl. 13-13.45: 
Fra vikarbreve til vikarapp (Københavns Kommune)

Hvem?

Genbrugssessionerne er til dig, der

  • er nysgerrig efter at finde ud af, om den konkrete løsning kan bruges i din organisation
  • er nysgerrig efter at vide, hvordan andre har arbejdet med den tematik/det felt som løsningen handler om
  • søger konkret inspiration til eget innovationsarbejde.

Hvad ellers?

Genbrugssessionerne er gratis at deltage i. Du må meget gerne deltage i flere. Alle genbrugssessioner afholdes på platformen Zoom. Deltagerne vil få nærmere information tilsendt inden dagen.

Jeg vil gerne tilmelde mig en eller flere genbrugssessioner

Skiller

Husk at vælge hvilke genbrugssessioner, du vil med på

Når du tilmelder dig, vælger du samtidig hvilke af de otte genbrugssessioner, du vil deltage i. Læs om de otte delingsklare løsninger herunder:

1. Brug af data til øget arealudnyttelse

(Gate21, Lise Søderberg)

Der er ofte stor rift om de kommunale idrætsfaciliteter i eftermiddags- og aftentimerne. Men benyttes de, som de bookes? Og kan vi energioptimere, når vi ser på uudnyttet haltid?

For at få et overblik over i hvor stor grad idrætshaller bruges, er der udviklet en løsning, der på overskuelig vis visualiserer, hvordan en idrætshal anvendes, hvornår der er ledige tider, og hvilke idrætsgrene, der benytter hallen. Et overblik, der er målrettet forskellige brugerprofiler (f.eks. halinspektøren, idrætschefen, driftsmedarbejderen og energiplanlæggeren), så de hver især kan agere på evt. manglende udnyttelse og tage højde for, hvordan drift og energiforhold kan optimeres på baggrund af viden om den faktiske benyttelse.

Løsningen er et dialogværktøj til planlægning og facilitetsoptimering og baserer sig på sensordata og samkørsel af forskellige datakilder (fx energi, bookingdata m.v.). Løsningen kan bidrage til bedre service til foreninger samt optimering af energiforbruget til glæde for pengepungen og klimaet. En ekstern analyse peger på, at der kan spares op til 37.000 ton CO2 og 200 millioner kroner årligt til el og ventilation, hvis løsningen bliver udbredt til hele landet.

Gentofte er én blandt otte kommuner, der har taget løsningen i brug. Løsningen kan anvendes i andre kommuner, men på sigt også til andre typer af offentlige bygninger, fx plejecentre og skoler.

lille skiller

2. Virk Assistenten – hjælper iværksættere og mindre virksomheder i komplicerede forløb

(Erhvervsstyrelsen, Lars Bang Meile)

For mange iværksættere og mindre virksomheder er det vanskeligt at få overblik over de forskellige registreringer og vejledningsuniverser samt hvad deres forskellige valg har af konsekvenser. I disse virksomheder er det ofte én og samme person, som må løse alle disse opgaver i virksomheden. Her kan mødet med det offentlige være en vanskelig og uoverskuelig opgave.

Erhvervsstyrelsen har derfor udviklet Virk Assistenten, som er et digitalt forløb, der hjælper virksomhederne gennem de nødvendige registreringer trin for trin. Med Virk Assistenten får virksomhederne overblik over alle de krævede handlinger ét sted. Det giver virksomhederne bedre overblik, en styret rækkefølge og dermed mere tryghed for, at de når hele vejen rundt.

Virk Assistenten er baseret på en digital komponent, der er udviklet til formålet, men som vil kunne anvendes i andre sammenhænge til opsætning af digitale trin-for-trin forløb.

Virk Assistenten hjælper til at gennemføre registreringer i forbindelse med seks udvalgte forløb, som involverer flere myndigheder på én gang. Det drejer sig om fx: start virksomhed, udbetal løn til dig selv, køb af varer (EU). I december 2020 lanceres yderligere fire forløb.

Erhvervsstyrelen opsamler løbende data om brugen af Virk Assistenten for at optimere både indholdet og den tekniske løsning. De digitale forløb er udviklet med inspiration fra metoder som kortlægning af brugerrejser og kvalitative interviews.

lille skiller

3. Bliv Digital Kompetent

(Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation, Anna-Britt Krog)

Digitale teknologier og digital kommunikation med borgere får i de kommende år større og større udbredelse i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering. Det sundhedsfaglige personale kan med styrkede digitale kompetencer bedre hjælpe borgere med nye teknologiske løsninger i fremtidens sundhedsvæsen.

'Bliv digital kompetent' er et samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, otte kommuner og Region Syddanmark, der har gennemført en behovsafdækning og på baggrund heraf udviklet et uddannelseskoncept.

Uddannelseskonceptet har fokus på at styrke de sundhedsfaglige medarbejderes digitale kompetencer på tre områder: teknologiforståelse, brugen af digitale teknologier og kommunikation med borgere om digitalt understøttet behandling samt i forbindelse med pleje og rehabilitering. Konceptet rummer også en målsætningsaftale, som hver deltager udarbejder med nærmeste leder, samt en ekstra kursusdag til frontløbere og superbrugere.

Efter halvandet år med testforløb er det færdige uddannelseskoncept klar til udrulning i praksis, og evalueringen er på trapperne. De sundhedsfaglige medarbejdere bliver digitalt kompetente via valgfaget 'Digitalisering og relationsuddannelse' på UCL-grunduddannelsen og via et diplommodul med samme titel på UCL efteruddannelse. Sundhedspersonalet oplever, at de bliver mere kompetente brugere og at de samtidig bliver mere trygge i at kommunikere digitalt med borgerne.

lille skiller

4. Fremtidens bæredygtige vaskeri

(Region Midtjylland, midtVask, Michael Maagaard)

Hvorfor indføre puder, der ikke skal vaskes, plastik i stedet for tekstilsække og anbefale engangsprodukter og dyrere kuglepenne til regionerne? Hvordan kan man som regionalt vaskeri – via samarbejde på tværs af regionen og med eksterne partnere – udvikle mere bæredygtige og billigere løsninger for hele regionen?

midtVask har udviklet en række simple og brugbare hverdagsløsninger, der forbedrer arbejdsmiljø, økonomi og klimabelastningen. Via en designproces sikrer vaskeriet, at deres produkter indgår i nye livscyklusser, når det ikke længere lever op til den høje standard, som er påkrævet i sundhedssektoren.

Som regional serviceenhed samarbejder midtVask tæt med plejepersonale, forskere og private virksomheder for at forbedre produkter, servicer og arbejdsgange. midtVask har udviklet og implementeret en række løsninger, som er i proces med eller kan implementeres i andre sektorer også. Det gælder fx puder, der ikke skal vaskes, take-back systemer for brugte tekstiler og erfaring med, hvordan bedre design forlænger levetiden af materialernes udnyttelse. midtVask er optaget af, hvordan fremtidens cirkulære vaskeri ser ud og nye bevægelser inden for tekstiler særligt ift. engangs/flergangs og ift. forsyningssikkerhed.

lille skiller

5. TIM – Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering

(Aalborg Kommune (på vegne af alle 9 kommuner), Bent Sørensen)

TIM er en sikker og intelligent totalløsning til medicinhåndtering for borgere i eget hjem. Borgernes livskvalitet øges ved hjælp af pillerobotten Medimismart. Løsningen kan håndtere en bred målgruppe for kommunernes medicinhåndtering, således også borgere, som hyppigt har ændringer i medicinen. Pillerobotten har en nøjagtighed på 99,97 procent. Med pillerobotten opnår borgerne større frihed og selvstændighed. Samtidig øges den sundhedsfaglige kvalitet, og omkostningerne for medicinhåndtering kan reduceres bl.a. grundet færre besøg, og sundhedsmedarbejdere får derved tid til andre opgaver.

Projektet er et tværkommunalt samarbejde mellem ni kommuner om udvikling, afprøvning og evaluering. Løsningen blev i første omgang testet hos 100 borgere i tre kommuner: Aalborg, Hjørring og Vesthimmerland. Alle 9 kommuner har efterfølgende tiltrådt en rammeaftale om leasing af løsningen.

Robotten modtager automatisk oplysninger fra det Fælles Medicinkort (FMK) via borgerens elektroniske omsorgsjournal (EOJ) i kommunen. Oplysningerne bruger den til at minde borgeren om at tage sin medicin og til at tjekke aktuel dosis, inden den hælder pillerne op i en kop. Hvis borgeren ikke tager pillerne, kontakter robotten en vagtcentral, som minder borgeren om at tage medicinen – og kontakter kommunen, hvis borgeren ikke besvarer tryghedsopkaldet.

TIM kan genbruges i andre kommuner, og den tværkommunale samarbejdsform kan inspirere til udvikling af løsninger på andre områder.

lille skiller

6. Inge & Multibordet Roomie

(Bylink, Line Bluhme, og Aalborg Kommune, Inge Pedersen)

Høj hygiejne, god ergonomi, tryg borgerhjælp. Det er de tre bærende elementer i det nye multibord Roomie. Roomie er udviklet som 100 pct. brugerdrevet innovation i tæt samarbejde med personale på to plejecentre. Multibordet har været på markedet siden oktober 2019 og er nu implementeret på ti plejehjem og tre hospitaler.

Roomie er blevet udviklet, fordi social- og sundhedsassistent Inge og sygeplejersken Maria brændende ønskede sig et hygiejnisk, funktionelt og æstetisk alternativ til de traditionelle sengeborde. En offentlig-privat innovationsproces resulterede i multibordet Roomie, der er et funktionelt arbejdsredskab til personalet så vel som et hjælpemiddel til borgeren. Bordets form og funktioner understøtter sundhedspersonalets behov for fleksibilitet og korrekt arbejdsstilling, både når der er behov for borgernær pleje og for medicindosering. Samtidig gør Roomie borgeren mere selvhjulpen. Borgeren kan nemt håndtere bordet og benytte det henover seng, kørestol eller lænestol i spisesituationer eller ved andre aktiviteter.

Udover at være en savnet praktisk løsning, der øger kvaliteten i hverdagen, er Roomie også et eksempel på, hvordan en prioriteret brugerdrevet proces har merværdi i form af øget arbejdsglæde og begejstring i udviklingsfasen. Samarbejdsformen har resulteret i, at produktet er kommet hurtigt i brug og rygtet om det hurtigt spredt til andre plejecentre. Bordet kan nemt genbruges mange andre steder og sammenhænge, og ligeledes kan den offentlige-private samarbejdserfaring spredes.

lille skiller

7. Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold for familier med tidligt fødte børn

(Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation, Kristina Garne Holm)

Lange indlæggelser med tidligt fødte børn kan være psykisk hårdt for forældrene, og de længes ofte efter at være sammen i hjemmet. OUH introducerede derfor Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold (TTHO), hvor klinisk stabile børn indlægges i hjemmet, og forældrene varetager sondeernæring og ammeetablering med tæt støtte fra afdelingen. Den tætte kontakt muliggør monitorering af barnets vækst, etablering af amning og familiens trivsel.

Den tætte kontakt faciliteres af app’en Mit Sygehus. App’en indeholder informationsmateriale til forældre i tekst, billede og videoformat om tidligt fødte børn. Yderligere har forældrene mulighed for at kommunikere med hospitalet via beskeder suppleret med billeder og videoer af barnet samt afholde videokonferencer. Der er to ugentlige videokonferencer mellem forældrene i hjemmet og en sygeplejerske i afdelingen. Forældrene vejer og måler børnene i hjemmet og indtaster data i app’en, så sygeplejerskerne kan følge barnets trivsel. Familien låner iPad og øvrigt udstyr af OUH under TTHO.

Løsningen er skabt ved hjælp af – og med stor involvering og deltagelse af – både forældre, sygeplejersker og læger. TTHO er ikke dyrere for hospitalet end en traditionel indlæggelse, og udgifterne til teknologi og udstyr opvejes af færre dage på hospitalet. Når børnene har færre dage på afdelingen, kan sengepladserne i stedet bruges til børn med behov for intensiv pleje, og der frigives personalemæssige ressourcer, der kan bruges til de syge børn. Desuden føler forældrene større ejerskab for barnet og forældrerollen, når de er hjemme.

lille skiller

8. Fra vikarbreve til vikarapp

(Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, Ann-Sophie Bitsch og Johannes Leidesdorff-Madsen)

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF) bruger mange sundhedsfaglige vikarer, bl.a. på SUFs plejehjem og hjemmeplejeenheder. De skal have de rette adgange i SUFs fagsystemer, herunder Cura, SUFs mobile devices med kaldeanlægsapps, elektroniske nøgler osv.

Indtil for nyligt blev det klaret med en manuel arbejdsgang, som af mange årsager var forældet. Fx var det meget dyrt at drive, ikke GDPR-compliant, og det var meget vanskeligt at koble et given bruger-id med et cpr-nummer, hvilket medførte ringere sikkerhed for både vikarer og borgere.

Web-app'en 'Vikaradgang' afløser de tidligere 'vikarbreve'. Den har været tilgængelig siden medio 2020 og fra september 2020 fuldt erstattet den gamle løsning. App'en tilgås fra de udleverede mobile devices med Cura eller fra en pc og er let og intuitiv med vejledninger indbygget i brugerfladen. Vikaren får udleveret et device og kan logge på med det netop oprettede bruger-id og adgangskode med det samme.

Vikarapp'en sparer en masse penge i brugeroprettelser, som ikke længere sker manuelt men fuldautomatisk, og i Office365-licenser. App'en blev udviklet agilt internt i Københavns kommune, og der var ikke udgifter til eksterne leverandører, lige som den hardware, som løsningen afvikles på, eksisterede i forvejen. Eksisterende ressourcer er således anvendt på nye måder i et innovativt samarbejde mellem driftsenheder, shared serivceprovider (Økonomiforvaltningen) og Centralforvaltningen i SUF.

Jeg vil gerne tilmelde mig en eller flere genbrugssessioner