De tre største faldgruber ved samskabelse

Hvordan kan vi evaluere, om samskabelse fører til de forventede effekter – og samtidig opbygge kapacitet og evner til at samskabe? Det er fokus på et læringsseminar med ph.d.-studerende Nanna Møller Mortensen.

Holbæk Kommune, hvor borgere og virksomheder er med til at skabe nye velfærdsløsninger.

Foto: Med samskabelse opstår nye svar og nye veje til velfærd. Her i Holbæk Kommune, hvor borgere og virksomheder er med til at skabe nye velfærdsløsninger.

Samskabelse har gjort sit indtog i den offentlige sektor og er med til at redefinere de offentlige organisationers rolle.

Offentlige arbejdspladser skal i stadig højere grad facilitere og mobilisere processer, hvorigennem det offentlige, civilsamfundet, den private sektor og borgere kan samskabe nye velfærdsløsninger. Dog er effekterne af samskabelse komplekse, langsigtede, kontekstforankrede og derved vanskelige at måle.

Hvordan kan vi evaluere, om samskabelse fører til de forventede effekter, samtidig med at vi opbygger kapacitet og evner til at samskabe? De spørgsmål forsøger erhvervs-ph.d.-studerende Nanna Møller Mortensen at besvare på et læringsseminar torsdag den 13. september.

Seminaret er en del af Dansk Evalueringsselskabs årskonference, som finder sted den 13.-15. september 2018. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her >

Se også COI's læringsseminar: Hvordan får vi interne evalueringer bragt mere i spil? >

Komplekst at evaluere

I sit ph.d.-projekt undersøger Nanna Møller Mortensen, hvordan man understøtter, styrker og evaluerer samskabelsesprocesser i en lokal kontekst.  Hun udvikler og afprøver samtidig et evalueringsredskab, hvor borgerne har en aktiv rolle som med-evaluatorer i evalueringsprocessen.

Evalueringsredskabet skal bruges til at påvise de lokale effekter af samskabelse, samtidig med at den enkelte organisation og medarbejder opbygger kapacitet til løbende at optimere og understøtte samskabelsesprocesser. Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og Innovationsfonden.

"Samskabte løsninger kan være svaret på den stadig stigende kompleksitet og de udfordringer, som kendetegner den offentlige sektor. Men forskningsfeltet omkring samskabelse er stadig ungt med mange uudforskede facetter, bl.a. hvordan man evaluerer samskabelse på en meningsfuld måde. Evaluering af samskabelse er komplekst og kalder i høj grad på nye evalueringstilgange, som har fokus på effekter og processer," siger Nanna Møller Mortensen.

Her er hendes bud på de tre største faldgruber, når man arbejder med samskabelse:

1. Samskabelse bliver målet i sit selv

"I den internationale forskning inden for samskabelse ses en tendens til, at samskabelsesinitiativer ofte igangsættes uden et klart formuleret formål. Samskabelse har karakter af at 'være en dyd i sig selv'. Første led i evaluering af samskabelse er derfor at spørge sig selv, hvad samskabelse løser. Hvis svaret er samskabelse, hvad er så spørgsmålet?

Det betyder med andre ord, at man bliver nødt til at reflektere over, hvad man vil have ud af processen. Og huske at inddrage forskellige perspektiver fra borgere, civilsamfund eller andre medvirkende aktører, så alle relevante parter bliver hørt og del af evalueringen.

Ideelt begynder den proces allerede på forhånd, men fordi samskabelse også er en proces, hvor man lærer undervejs, kan det være, at man løbende bliver klogere og mere specifik på, hvad et givet mål kan være. Refleksionen kan foregå på forskellige niveauer alt afhængig af samskabelsens natur: Det kan være refleksioner over, hvilken større samfundsopgave eller kommunal, regional eller statslig opgave, man ønsker at løse med samskabelse – for at få det store billede – men det kan også være helt konkrete målsætninger på lokalt niveau.

Men man bliver nødt til at være klar på, hvad man vil opnå med samskabelse. Ellers risikerer man aldrig at kunne se, om man lykkes med det, man gerne vil, eller at kunne identificere vellykkede samskabelsesprocesser, fordi man ikke har defineret, hvad det er. Man mister simpelthen muligheden for at forbedre eller optimere sin praksis."

2. Borgere og andre aktører bliver inddraget efter, at rammen er sat

"En anden tendens i samskabelseslitteraturen, at offentlige aktører sætter rammerne og påtager sig styringen af samskabelsesinitativer. Oftest indgår borgere og andre aktører kun i implementeringen af en løsning eller ydelse, som det offentlige har designet. Det betyder, at de får begrænsede indflydelsesmuligheder – og strider mod hele grundidéen.

Det essentielle ved samskabelse er netop bruddet med tanken om den styrende offentlige sektor. Borgere, civilsamfund og andre aktører skal som ligeværdige aktører bidrage med deres perspektiver til planlægning, udvikling, implementering og evaluering af fremtidens velfærd.

En velkendt problematik ved samskabelse er udfordringen med lead-users. Problematikken består i, at det er de stærkere borgere, der tager et ansvar, vælger at deltage og inddrages, fordi det er lettest. Risikoen er, at de mennesker, som ikke er åbne for deltagelse – enten fordi de ikke ønsker det, eller fordi de ikke er i stand til det  stilles uden for indflydelse. De stærkeste borgere opnår indflydelse og sætter kriterierne for den gode indsats.

Det er den offentlige aktørs rolle at tilrettelægge samskabelsesprocesser, så de motiverer til deltagelse og matcher borgernes, civilsamfundets og andre aktørs formåen, ønsker og kompetencer.

Hvis kravet om den samskabte evaluering skal mødes, må ikke-offentlige aktører inddrages tidligt i processen og sikre både indflydelse på de forskellige led og processer."

Foto: Nanna Møller Mortensen underviser bl.a. i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse på Aalborg Universitet. Der mangler fokus på effekterne, mener hun.

Foto: Nanna Møller Mortensen underviser bl.a. i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse på Aalborg Universitet. Der mangler fokus på effekterne, mener hun.

3. Effekterne af samskabelse er komplekse og vaskelige at mål

"Forskning i effekterne af samskabelse er begrænset, og der efterspørges systematiske evalueringer af samskabelsesprocesser, som undersøger sammenhængen mellem indsats og effekt. Den manglende fokus på effekterne af samskabelse kan muligvis forklares ved, at effekterne er langsigtede, kontekstforankrede og derved vanskelige at måle.

Det stiller nye krav til vores evalueringsformer, der i fremtiden i højere grad må inddrage og anvende lokal viden fra civilsamfund, borgere og offentlige aktører.

Den samskabte evaluering er et forsøg på netop det. Det er en operationalisering af begrebet 'co-evaluation', som er skabt af OECD. Pointen er at tage alle de delprocesser, samskabelse består af – co-design, co-planning, co-implementation osv. – og tænke alle relevante aktører ind i hvert led. Og at have et effektorienteret fokus, når man evaluerer. Som begreb er co-evaluation ikke særligt veludviklet, og forskningsmæssigt er det nærmest ikke undersøgt.

Fra den kommunale praksis, jeg agerer i, ved jeg, at det er nogle af de udfordringer, som medarbejdere og ledere  går og tumler med – både spørgsmålet om, hvordan man skal evaluere samskabelse, så det giver mening, og hvordan vi kan tænke borgernes og andre deltagende aktørers perspektiver ind i den evaluering. I ph.d.-projektet undersøger jeg netop barrierer og muligheder ved inddragelse af ikke offentlige-aktører i lokale evalueringer af samskabelse.

Potentialet i den samskabte evaluering er store: Dels er det en kapacitetsopbyggende proces, der gør, at man opbygger kompetencer og kapacitet til at samskabe, mens man evaluerer. Samtidig er det en læringsproces. Endelig giver det mulighed for at tilpasse sin praksis og holde øje med, om man når de effekter, man regner med, og justere derefter. Så der er mange gevinster ved at evaluere på den måde."

Du kan stadig nå at tilmelde dig

Nanna Møller Mortensens læringsseminar om evaluering af samskabelse bliver afholdt torsdag den 13. september 2018.

Hun er erhvervs-ph.d.-studerende ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Hun underviser blandt andet på en ny Masteruddannelse i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse (MOKS) på Aalborg Universitet.

Læringsseminaret kræver ingen særlige forudsætninger, men vil være særlig relevant for de evaluatorer, ledere og medarbejdere i det offentlige, som enten arbejder med samskabelse, eller som skal til at evaluere samskabelsesinitiativer.

Læs mere om Nanna Møller Mortensens læringsseminar her >

Læs om COI's læringsseminar om intern evaluering her >